Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

22 maart

Dag 82

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien.

Lukas 2:25-26
---o--O--o---

Nu, hoe moet zij zich gevoeld hebben op die dag van de opdraging of de komst voor de besnijdenis van de Baby, toen zij daar naar toe ging met deze kleine Baby zo in haar armen, terwijl al de vrouwen zich op een afstand hielden, allen met fijn handwerk om hun baby’s in op te dragen en te laten besnijden, en bijna allen trokken zij een lam voort; maar zij had twee tortelduiven, ter reiniging voor haar eigen zuivering. De kleine Baby, gewikkeld in windsels, gemaakt uit het windsel voor de achterkant van een ossenek - beschermwindsel voor de rug van een os. Dat waren gewoon windsels in de kribbe. Zij hadden niets voor Hem. Zij waren te arm. En hier stond zij.

Zonder twijfel hielden al de vrouwen afstand van de kleine maagd. Zij zeiden: “Zie je, zij heeft een onwettig kind.” Zie hoe God de dingen er zo radicaal doet uitzien. Oh! Hij trekt gewoon de wol over Satans ogen. “Hoe vuil, hoe smerig! Overspelige, dat is zij; zij is een overspeelster.”

Dat stopte die slag niet in het hart van kleine Maria. Zij hielden zich op een afstand van Hem; zij doen nog steeds hetzelfde. Noemen Hem nu een heilige roller, fanaticus of zoiets. Maria wist Wiens Baby dat was. Zij ging gewoon door.

Maar oh, behoorden zij niet opgemerkt te hebben dat Simeon die daar achteraan in de zaal zat... Hem was beloofd...; hij ging profeterend rond en zei: “De Here verscheen mij en zei mij dat ik de dood niet zien zal... (en hij was in de tachtig jaar)... voor ik Zijn heil zie.”

“O, Simeon, u bent oud, zoon. De oude makker is het zo’n beetje in zijn hoofd geslagen. Laat hem maar begaan. Hij is ongevaarlijk; hij zal niemand kwaaddoen.” Maar Simeon had het Woord des Heren. Hij zei: “Ik zag de Geest van God op mij neerdalen. Ik stond en keek naar Hem en Hij zei mij: “Simeon, u bent een rechtvaardig man en u zult niet.... Ik zal u daar tot een getuigenis maken.” Dat is alles.

“Waarvoor zult u dat doen, Here?”

“Dat is Mijn zaak.” Naar mijn mening kan hij het ze beslist erg moeilijk maken op die dag. “U had een getuige! Waarom luisterde u er niet naar?”

Daar is de oude blinde Anna, die in de tempel zit te bidden. De Here openbaarde haar dat Simeon gelijk had. Amen! Zij kon geen daglicht van duisternis onderscheiden, maar zij kon meer zien dan vele mensen vandaag, die goede ogen hebben. Zij zag in de Geest dat de komende Messias nabij was, de Geest bewoog in haar hart.

Ziet u wat een zeer kleine gemeente er was? Zacharias, Elizabet, Maria, Johannes, Anna en Simeon, zes uit miljoenen! Zoals in de dagen van Noach; zes van hen. God handelde met ieder van hen. Zij waren allen in harmonie. Zij kwamen allen samen.


Aanhaling genomen uit de prediking: