Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 januari

Dag 10

Toen nu Jezus te Kapernaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, Hem biddende, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt thuis verlamd, en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleen een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot deze: Ga! en hij gaat; en tot de anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden. Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izaäk, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; En de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde uur.

Mattheüs 8:5-13
---o--O--o---

Ik houd van de houding van deze centurion vanavond, waar we zojuist over gelezen hebben. Hij was een man die zich onwaardig voelde. Zolang u zich onwaardig voelt over de zegening die u vraagt, dan bent u aardig geschikt om hem te krijgen. Maar wanneer u tot de plaats komt dat u denkt dat God het u verschuldigd is, dan vergist u zich. Wij staan in de schuld bij God; God is ons niets verschuldigd. Wij zijn dank verschuldigd aan God.

En deze Romein, Italiaan, wat hij ook maar was, zei: “Here, ik ben niet waardig dat U onder mijn dak zou komen, en ik vond mijzelf ook niet waardig om voor Uw aangezicht te komen.” Met andere woorden: “Ik zend Uw gemeente om U te ontmoeten en deze vraag te stellen. Maar ik heb geloof. Ik weet dat U een man met autoriteit bent, want ik ben ook onder autoriteit geplaatst. En U hoeft niet helemaal naar mijn huis te komen om Uw handen op mijn dienstknecht te leggen. U hoeft niet hierheen te komen en een gebed op te zeggen.”

Merk op. Welnu, wees zeker dat u dit vat. Hij zei: “Ik ben ook een man onder autoriteit. En als ik tegen deze man zeg: ‘Ga dat doen’, dan zal hij het doen. En als ik tegen deze man zeg: ‘Kom hierheen’, dan zal hij komen. Ik sta onder autoriteit. En diegenen die onder mij staan, moeten mij gehoorzamen.”

En hij wist dat dit de Zoon van God was, en dat elke ziekte en elke demon onder Hem stond. En alles wat Hij hoefde te doen was enkel het Woord te spreken, niet bidden, alleen het Woord te spreken (dat is alles) en het zou worden gedaan, omdat elke demon Hem zou moeten gehoorzamen. Gelooft u dat vanavond? Elke demon zal God gehoorzamen. Hij moet wel. Alles gehoorzaamt God. En hij zal u gehoorzamen als u geloof hebt.


Aanhaling genomen uit de prediking: