Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

14 april

Dag 105

En Hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende, hoe zij de vooraanzittingen verkozen; zeggende tot hen: Wanneer gij door iemand ter bruiloft genodigd zult zijn, zo zet u niet op de eerste zitplaats; opdat niet misschien een waardiger dan gij door hem genodigd zij; En hij, komende, die u en hem genodigd heeft, tot u zegge: Geef deze plaats; en gij alsdan zoudt beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genodigd zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt, die u genodigd heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u eer zijn voor hen, die met u aanzitten. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Lukas 14:7-11
---o--O--o---

We zijn zo groots geworden op onze verstandelijke vermogens. We hebben onze kinderen laten leren totdat we een groep Ricky’s hebben gekregen. Zelfs onze kerken en dingen laten onze jongens naar seminaries gaan, gaan hier weg en daar naartoe en leren voor doctor in de filosofie en doctor in de letteren. Laat mij u iets vertellen. Iedere keer als hij er zo’n titel bij krijgt, gaat hij verder en verder bij God vandaan. God is zo eenvoudig. De reden waarom mensen God niet kunnen vinden, is omdat hij niet eenvoudig genoeg kan worden.

Iemand vroeg: “Broeder Branham, hoe ziet u die visioenen?” Ik ben het niet. Ziet u? Je moet jezelf uit de weg krijgen. God maakte een belofte. God moet bij die belofte blijven. Maar je moet eenvoudig genoeg zijn, zodat jezelf opzij kunt zetten. Iemand zei: “Dit zou een groot man kunnen zijn als hij een titel had van onze universiteit.” Als hij dat deed zou hij alleen maar verder weg raken bij God.

Ik zei: “De mensen kunnen vandaag een boodschap naar de maan sturen. Maar ze lopen over een grassprietje dat hij niet zou kunnen verklaren als hij dat moest.” God is verborgen in eenvoud. Ziet u? U kunt niet eenvoudig genoeg worden. Als een man een opleiding krijgt, dan is het eerste, weet u, dat hij zo groot is dat hij zichzelf niet meer kan vernederen. En God is zo groot dat Hij Zichzelf vernedert en Zichzelf voor hen verbergt. Jezus dankte God daarvoor. Hij zei: “Ik dank U, Vader, Schepper van hemel en aarde. Gij hebt dit verborgen voor de wijzen en verstandigen en zult het openbaren aan kinderkens, dezulken die willen leren.”

De manier om God te kennen is om eenvoudig te worden. De weg omhoog is naar omlaag. Welke kant op is de noord- of zuidpool? U bevindt zich in de ruimte. Ziet u? De weg omhoog is naar omlaag. “Wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd; wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd.” Ziet u? Wij moeten onszelf vernederen, niet proberen teveel te weten. Weet slechts één ding. Sluit u voor alles af en kijk naar Christus. Al weet u niet hoe u uw naam moet schrijven, dat heeft er niets me te maken. Richt uw hart slechts op Christus en Zijn wil, en let op wat er gebeurt.


Aanhaling genomen uit de prediking: