Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 april

Dag 112

En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees, en geen mens ontzie; Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komt, en mij het hoofd breekt. En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastig recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Lukas 18:1-8
---o--O--o---

Nu, God verwacht niet dat wij tot Hem komen met een intellectuele redevoering. Ik herinner mij dat ik dat probeerde toen ik probeerde gered te worden. Ik wilde Hem een brief schrijven en die in het bos ophangen (omdat ik wist dat Hij door het bos zou komen) om Hem te vertellen dat ik beschaamd was over mijzelf en het niet wilde. En ik knielde daar neer om te bidden en ik zei: “Nu, laat eens zien. Ik heb eens een plaat gezien waarop ze hun handen zó hielden.” Ik zei: “Meneer Jezus, ik zou zo graag willen dat U hier even kwam. Ik wil even met U spreken. Ik luister.” Niemand. Ik zei: “Ik heb het fout gedaan.” In orde, misschien moet ik het zó doen. Ik zei: “Meneer Jezus, zou U hier willen komen? Ik ben een zondaar. Ik zou even met U willen spreken.” Niemand kwam. Ik vouwde mijn armen. Ik zei: “Meneer Jezus, wilt U hier heen komen? Ik heb mensen horen zeggen ‘God sprak tot mij.’” Ik zei: “Meneer Jezus, wilt U hier heen komen? Ik wil tot U spreken.” Natuurlijk komt dan de duivel op het toneel. Op die manier doet hij dat. Hij zal u vertellen dat uw knieën pijn doen. “Het heeft geen nut iets te vragen.” Zie? “Wacht maar, je krijgt het morgenavond. Wel.” Hij is altijd in de buurt als u er niet klaar voor bent. Maar altijd, wat hij ook zegt, doe er altijd uw voordeel mee met wat hij zegt. Doe er uw voordeel mee. Hij zei tegen mij: “Weet je wat? Je bent al negentien jaar, twintig jaar oud.” Zei: “Je bent al twintig jaar oud. Je hebt te lang gewacht.”

Ik zei: “O God, ik heb te lang gewacht. Here, zelfs U hoort mij niet, ik ga het U toch vertellen. Ik heb dit altijd al willen doen.” O, broeder, dat bracht Hem op het toneel. Zie?

Wat was het? Roep het uit. Schreeuw het eenvoudig uit: “Here Jezus, U beloofde het, Here.” Hij komt op het toneel. Dat is de manier om Hem op het toneel te brengen. U bent slechts een baby. Schreeuw, schreeuw erom.

Probeer het niet met te zeggen: “Allerhoogste… enzovoort,” en een of ander geweldig uitgeschreven gebed waar u ongeveer een uur of twee op geoefend hebt. Dat helpt helemaal niet. Zoals ze zeggen: “Doe een gebed voor mij.”

Ik zei: “Doe dat niet voor mij. Je kunt voor mij bidden maar zeg geen gebed op.” Beslist niet. Nee, bid slechts voor mij, wanneer u bidt. In orde.

Schreeuw het uit voor uw noden. Dat is Gods toebereide weg. Heeft Jezus dat niet uitgelegd toen Hij dat zei over die onrechtvaardige rechter, met de vrouw die dag en nacht riep? Hoeveel te meer zal de hemelse Vader hun de Geest geven die het daarvoor dag en nacht uitroepen? Zoek. Blijf zoeken. Klop. Blijf kloppen. Blijf doorgaan totdat Hij open doet. Houd vol. Roep het uit totdat het beloofde Woord wordt betuigd. Dan hebt u het. Dan hoeft u niet meer bezorgd te zijn. Als u ziet dat de Bijbel het heeft beloofd, dan blijft u precies daarbij en roept erom totdat u het heeft.


Aanhaling genomen uit de prediking: