Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

1 mei

Dag 122

Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn. Daarna zult gij in de zevende maand, op de tiende der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op de verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult weerkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult weerkeren een ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gegroeid zijn, noch ook de druiven der afzonderingen daarin afsnijden. Want dat is het jubeljaar; het zal u heilig zijn; gij zult uit het veld de inkomst daarvan eten. Op dat jubeljaar zult gij ieder weerkeren tot zijn bezitting. Daarom, wanneer gij aan uw naaste enige koopwaar verkopen, of uit de hand van uw naaste kopen zult, dat niemand de een de ander verdrukke.

Leviticus 25:8-14
---o--O--o---

Kijk, als in het Oude Testament een slaaf onder slavernij was. Hij werd daar met een prijs gekocht. Hij moest die meester dienen tot het jubeljaar. En als het jubeljaar kwam werd er op een bazuin geblazen.

En als de slaaf daar buiten was, hij en zijn kinderen en zijn vrouw, en zij wilden allen terugkeren naar het oude vaderland; ze waren aan het zwoegen in de velden en de opzichter sloeg hen, en zus en zo; en als dan die priester in het jubeljaar kwam en op zijn bazuin blies en die man hoorde de bazuin, kon hij zijn schoffel neerleggen, kon hij ophouden met wat hij ook maar aan het doen was, kon hij de opzichter aankijken en zeggen: “U kunt mij niet één keer meer slaan, ik ben vrij.” Hij kon meteen weglopen en naar huis gaan. Waarom? Daar is het geluid van het jubeljaar, als zij het geluid hoorden.

En dat is het Evangelie, het jubeljaar, dat u vrij bent van de zonde. U bent vrij van al deze vuile gewoonten en de dingen die de wereld hier heeft voortgebracht in de naam van godsdienst, onder zowel het Protestantisme als het Katholicisme, onder het merkteken van het beest. Zo is het. U bent vrij.

U behoeft het niet te zijn. Maar als die man echter weigerde om dat te ontvangen, dan werd die man van daar meegenomen naar de post van het altaar van de kerk en werd er een merkteken op hem geplaatst, een gat in zijn oor geboord. En hij bleef een dienstknecht van die meester zo lang hij leefde.

En als u weigert het Evangelielicht aan te nemen, als het u gepredikt wordt in de kracht van de Heilige Geest, vanuit de Bijbel, kunt u uzelf verzegelen voor uw eeuwige bestemming.


Aanhaling genomen uit de prediking: