Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

2 mei

Dag 123

En wanneer de hand van een vreemdeling en bijwoner, die bij u is, wat verkregen zal hebben, en uw broeder, die bij hem is, verarmd zal zijn, dat hij zich aan de vreemdeling, de bijwoner, die bij u is, of aan de stam van het geslacht van de vreemdeling zal verkocht hebben; Nadat hij zich zal verkocht hebben, zal er lossing voor hem zijn; een van zijn broeders zal hem lossen; Of zijn oom, of de zoon van zijn oom, zal hem lossen, of die uit de naasten van zijn vlees van zijn geslacht is, zal hem lossen; of heeft zijn hand wat verkregen, dat hij zichzelf losse. En hij zal met zijn koper rekenen van dat jaar af, dat hij zich aan hem verkocht heeft tot het jubeljaar toe; alzo dat het geld zijner verkoping zal zijn naar het getal van de jaren, naar de dagen van een dagloner zal het met hem zijn.

Leviticus 25:47-50
---o--O--o---

Nu, hier is een prachtig beeld. Ten eerste een verlosser, iemand die een verloren gegaan landgoed in Israël kan lossen ( u predikers weet dit), deze man moest in de eerste plaats een familielid zijn. Hij moest een nabij familielid zijn, niet een ver familielid maar een naaste familielid. En hoe zou God ooit een naaste familielid kunnen worden?

Toen God Zelf vlees werd gemaakt en onder ons woonde, werd Hij familie van het menselijke ras. Dat is waar. De enige manier waarop dit kon gebeuren. Toen God hier onder ons vlees werd gemaakt, werd Hij familie, niet van engelen maar van menselijke wezens. Hij kwam nimmer in de vorm van een engel, maar Hij vernederde Zichzelf en ontdeed Zich van al Zijn hemelse heerlijkheid en kwam naar beneden en werd familie gemaakt van de mens om zo de wet van de bloedverwant verlosser te kunnen vervullen. O, welk een kostelijke liefde had de Vader voor Adams gevallen ras, gaf Zijn enige Zoon om te lijden en ons te verlossen door Zijn genade. Daar is Hij, een naaste Bloedverwant, God vlees gemaakt en onder ons wonend, werd Bloedverwant van het menselijk wezen, een Bloedverwant.

Het volgende wat hij moest zijn, was dat hij financieel in staat moest zijn om het te doen. En wie zou er financieel beter voorstaan? Welk soort schuld zou er kunnen worden betaald? Terwijl God al de universums die er zijn bezit en alle ruimten en alle tijden en elk ander ding. Hij was financieel in staat! Halleluja! Maar toen Hij in geestvorm was kon Hij het niet doen, omdat Hij een Geest was, een man is menselijk. En de Geest werd vlees gemaakt en woonde onder ons, om familie van ons te worden om ons te kunnen verlossen. Begrijpt u het? Merk op, er ligt een welkom voor u uitgespreid vanavond. Omdat God Zichzelf heeft ontledigd en uit de ivoren paleizen vandaan naar beneden is gekomen, Zichzelf zondig vlees heeft aangemeten, om Zichzelf te vernederen door naar beneden te komen om familie te worden van de armste bedelaar die er vanavond in de wereld is. Om familie van hem te worden, Jehova Zelf, werd familie gemaakt van een bedelaar. “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen.” Geboren in een stal, gewikkeld in wikkeldoeken, toch de Prins der heerlijkheid, de Dageraad van omhoog. Zichzelf vernederend, Zichzelf naar beneden brengend, afdalend, neer komend, om familie te worden gemaakt van een zondaar, denk daar over na, mensen. Hoe kunt u zulk een oneindige liefde verwerpen?


Aanhaling genomen uit de prediking: