Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

3 mei

Dag 124

En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, wat van Hem geschreven was.

Lukas 24:25-27
---o--O--o---

Welnu, Hij kon gezegd hebben: “Cleopas en uw vriend hier, heeft Mozes niet gezegd dat de Here God in deze dagen een Profeet zou verwekken? En deze Man die ze gekruisigd hebben, heeft Hij aan deze voorwaarde voldaan? Nu, Mozes profeteerde dit. En nu hebben jullie in geen honderden jaren een profeet gehad en hier staat deze Man op. En wie was de voorloper van deze man, zei u?” Begrijpt u het? En alle profeten spraken over Hem, voor Zijn tijdperk sprak Hij tot hen. Het zou beslist interessant geweest zijn naar Hem te luisteren. Zou u niet graag naar Hem geluisterd hebben? Ik had Hem graag willen horen, om te horen wat Hij zei dat de profeten over Hemzelf gezegd hebben; maar Hij zei nooit dat Hij het was. Hij toonde hun slechts een profetie. Hij zei alleen maar: “De profeten hebben gezegd dat dit zou gebeuren.” Zie?

Laat ons nog even terug kijken en laat ons nu luisteren naar de Woorden die Hijzelf aangehaald heeft. Let op, het Woord Zelf, die het Woord over Hemzelf citeert. Niet ze vertellen dat Hij het was, maar slechts het Woord voor Zichzelf laten spreken, dan weten ze Wie Hij was. Het Woord in vlees, die het Woord van de letter, dat volledig met Hem geïdentificeerd is geworden, citeert. Kijk hier, laat ons nu naar Hem luisteren terwijl Hij citeert. Nu weten we dat ze allen waren ingelicht over de laatste gebeurtenissen wat betreft de kruisiging en het verhaal van de opstanding, het graf, zoals we net lazen. Hij gaat nu regelrecht naar het profetische Woord over Zichzelf. Welnu, laten we even bedenken dat Hij dit zei; Hij zei heel wat meer dan dit, maar let op.

Later we zeggen, dat we Hem horen zeggen: “Sla Zacharias 11 vers 12 op. En moest de Messias niet verkocht worden, volgens de profeet, voor dertig zilverstukken? Jullie zeiden net dat deze Man was verkocht voor dertig zilverstukken? Sla maar op. Hebben jullie die Schriftgedeelten? Zacharias 11:12.” Toen zei Hij: “Hebt u opgemerkt wat David in de Psalmen zei, Psalm 41:9? Hij zou door Zijn vrienden verraden worden. En dan weer in Zacharias 13:7, Hij werd door Zijn discipelen in de steek gelaten. En in Psalm 35:11, beschuldigd door valse getuigen. U zei net dat Hij dat werd. Jesaja 53:7, Hij was stom voor Zijn aanklagers. Jesaja 50:6, ze geselden Hem, zei de profeet. Psalm 22, Hij moest aan het kruis uitroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’” Deed Hij dat eergistermiddag? Eveneens in Psalm 22, vers 18, Zijn klederen werden onder hen verdeeld. Deden ze dat? En Psalm 22:7-8, bespot door Zijn vijanden, de kerk. Weer Psalm 22, er zou geen been in Zijn lichaam gebroken worden, maar ‘zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorstoken’, zei Hij. Ongetwijfeld hield Hij toen Zijn handen achter Zich. “Jesaja 53:12 zei dat Hij zou sterven tussen de misdadigers. Jesaja 53:9 zei dat Hij werd begraven bij de rijken. Psalm 16:10 zei: ‘Ik zal Zijn ziel niet in de hel laten, noch zal Ik toelaten dat Mijn Heilige verderving ziet’. En was Maleachi 3 niet de voorloper van deze Man?”


Aanhaling genomen uit de prediking: