Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 mei

Dag 129

En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Johannes 3:1-3
---o--O--o---

Ongeacht hoeveel u naar de kerk gaat, hoe keurig uw naam staat gegraveerd in haar gebrandschilderde ramen, of in haar boek, het zal nimmer iets voor u betekenen tenzij u een getuige bent van de opstanding van Jezus Christus door de inwonende kracht van de Heilige Geest. U neemt iemand anders zijn woord aan.

“Wel, broeder Branham, ik weet dat Jezus de Christus is omdat het in de Bijbel staat.” De Bijbel heeft gelijk, maar wat weet u er over? Zie? Het is met ieder persoon een individuele zaak. Een persoonlijk getuigenis dat ieder persoon moet hebben om te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het is wanneer Zijn Geest getuigenis aflegt met uw geest, in de Geest van de nieuwe geboorte, wedergeboren, dan roept u uit: “Abba, Vader.”

O my. Als we vanavond zo’n wereld zouden hebben, dan zou het millennium aan de gang zijn, nietwaar? Dat is zo. Als uw geest getuigenis aflegt met Zijn Geest dat u zonen en dochters van God bent, dan bent u getuigen van God.

Onlangs zei iemand tegen mij, zei: “Broeder Branham, je gelooft God door geloof. Abraham geloofde God door geloof en dat was alles wat hij kon doen. Er zat verder geen ervaring bij.”

Ik zei: “O ja, mijn broeder.”

Hij zei: “Wat kun je nog meer doen dan God geloven?”

Ik zei: “Dat is alles wat je kunt doen.”

Zei: “Dat is wat ik dacht.”

Ik zei: “Maar Abraham geloofde God. Door geloof geloofde hij God en God gaf hem de bevestiging van zijn geloof door het teken van de besnijdenis. En wij geloven God door geloof en God geeft ons de doop van de Heilige Geest als een teken van het zegel der belofte van ons geloof.” Efeze 4:30 zegt: “Bedroeft niet de Heilige Geest van God waardoor u verzegeld bent tot de dag van uw verlossing.” Dat is nu het zegel van het verbond, de doop van de Heilige Geest.

Als u God gelooft en zegt dat u God gelooft en u hebt de Heilige Geest niet ontvangen, dan is er iets verkeerd met uw geloof. Want God is aan Zichzelf verplicht aan iedere gelovige die zich bekeert en zich laat dopen, is verplicht u de doop van de Heilige Geest te geven. En Hij is meer gewillig om het u te geven dan u bent om het te ontvangen. Dat is waar. Dus ergens is er iets verkeerd. U hebt slechts een verstandelijk geloof in plaats van een geloof vanuit het hart. Want God staat onder verplichting Zijn Woord te houden.

Hij zei: “Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is aan u en aan uw kinderen, voor degenen die veraf zijn, zovelen als de Here onze God er toe roepen zal.” Dat is waar. En God moet die belofte houden.


Aanhaling genomen uit de prediking: