Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

15 mei

Dag 136

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage.

Johannes 6:44
---o--O--o---

U bent niet gered omdat u een goed persoon bent. U bent gered omdat Christus u koos. Niemand zoekt God; God zoekt de mens. Jezus zei: “Geen mens kan tot Mij komen tenzij Mijn Vader hem eerst trekt.” En als we even zouden kunnen stoppen en het grote belang konden beseffen van die ene zaak, dat God het was die u koos, niet willende dat u verloren zou gaan; maar aan u de gelegenheid gaf en u riep en u verkoos om Zijn dienstknecht te zijn. Wel, wat zou er kostbaarder zijn dan dat? Het zou totaal onmogelijk zijn voor ieder mens om God te zoeken; want van nature is hij een zondaar; en binnenin hem is niets om hem een verlangen te geven God te dienen.

Zou u naar het varken kunnen gaan en hem vertellen dat hij verkeerd was? Hij is van nature een varken. Zou u hem kunnen vertellen dat zijn dieet fout is? Beslist niet. Van nature is hij een varken. Als u hem zou vertellen dat hij een lam kon zijn, dan zou hij er tevreden mee zijn een varken te blijven. En een zondaar is tevreden als zondaar omdat zijn natuur een zondaar is.

En hier is het. Wij zijn allen in zonde geboren, gevormd in ongerechtigheid, leugen sprekend ter wereld gekomen, van nature kinderen der ongehoorzaamheid, zonder God, zonder enige hoop, de wraak van God voortdurend op ons. En door de liefdevolle genade van Christus, klopte God in Zijn soevereine genade en almacht op uw hart en gaf u de gezegende gelegenheid, en keerde u om en stuurde u de weg op. Hoe zou u dat kunnen afwijzen? Hij verandert uw hele verlangen, keert u om. En begint met u op de andere manier. O, voor de wereld zult u dwaas zijn; maar in de ogen van God zult u gezegend zijn. “Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden,” zei onze Here Jezus Christus.

Merk op, God door Zijn verbazingwekkende genade, het was wat God deed; wie God riep. U had geen wil om te roepen. U kon helemaal geen verlangen hebben om te roepen, omdat uw natuur er totaal aan tegengesteld was. Maar God riep u door uitverkiezing en keerde u om, en zette uw verlangens op Christus en de dingen die boven zijn. Hoe zouden we dat kunnen afwijzen?


Aanhaling genomen uit de prediking: