Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 mei

Dag 142

Want al de mannen, die gezien hebben Mijn heerlijkheid, en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en Mij nu tienmaal verzocht hebben, en Mijn stem niet zijn gehoorzaam geweest; Zo zij het land, dat Ik aan hun vaderen gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die Mij getergd hebben, zullen dat zien! Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, in hetwelk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten.

Numeri 14:22-24
---o--O--o---

Toen Israël Egypte verliet, geloofden zij allen in de boodschap van één profeet. Zij zagen de tekenen van God door Mozes, ieder van hen zag ze. Ieder van hen kwam uit Egypte en wandelde door de Rode Zee en werd gedoopt in Mozes. Ieder zag de kracht van God hem aanraken, toen hij in de Geest zong en Mirjam op de tamboerijn sloeg en op en neer langs de kust liep. Ieder van hen at elke avond vers hemels manna vanuit de lucht. Ieder van hen dronk uit die geestelijke Rots die geslagen werd. Er waren twee miljoen mensen die Egypte verlieten. Hoeveel kwamen er in het beloofde land? Twee - één uit een miljoen. Waar zijn zij allen? Jezus zei dat zij omkwamen. “Uw vaders aten manna in de woestijn gedurende dertig jaar, en Ik zeg u dat zij allen dood zijn.”

Nu, er zijn ongeveer vijfhonderd miljoen Christenen in de wereld vanavond, Katholieken, Protestanten en alles meegerekend. Als Jezus zou komen in die opname, zouden er volgens hetgeen ik u zo even gezegd heb, vanavond vijfhonderd in de wereld gemist worden vanwege de opname. En waarschijnlijk gebeurt het elke dag dat, gerekend over al de landen, er zijn waarvan geen rekenschap wordt afgelegd. Dus zou het elk ogenblik kunnen gebeuren. Ziet u?

O, Christenen, laten wij de wapenrusting van God aandoen. Laten wij alles doen wat wij kunnen om Hem te dienen, lief te hebben, en te wachten op die grote tijd.

Er zullen niet vele miljoenen en menigten uit een generatie komen en binnengaan. Dat kan niet. Nu, bedenk, dat er elke dag een generatie eindigt, elke dag. “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen, waarin acht zielen werden gered door het water.” Maar elke dag eindigt voor iemand een periode van veertig jaar. Ziet u? En elke dag worden er zoveel wegverzegeld in het Koninkrijk. Op zekere dag zal de laatste dag aankomen. Laten wij er nú zeker van zijn, terwijl wij goed bij ons verstand zijn, en in de gemeente zijn en onder de mensen, waar de Heilige Geest Zich zo met ons vereenzelvigd heeft. Laten wij er zeker van zijn, dat alles in orde is en voor Hem in orde blijft.

Stop niet; rust dag noch nacht, totdat die levendmakende kracht u van de dingen van de wereld af gebracht heeft, het Koninkrijk van God binnen. En u, die werkelijk in het Koninkrijk van God gebracht bent en levend gemaakt door de Geest van God, hoe gelukkig, met tranen van vreugde zouden wij op onze knieën God dag en nacht moeten danken voor wat Hij gedaan heeft.


Aanhaling genomen uit de prediking: