Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 mei

Dag 148

Verder sprak de HEERE tot Mozes en tot Aäron, zeggende: Dit is de inzetting van de wet, die de HEERE geboden heeft, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode volkomen vaars, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar, de priester; en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar, de priester, zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal sprengen. Voorts zal men deze vaars voor zijn ogen verbranden; haar vel, en haar vlees, en haar bloed, met haar mest, zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout, en hysop, en scharlaken, en ze werpen in het midden van de brand van deze vaars. Dan zal de priester zijn klederen wassen, en zijn vlees met water baden, en daarna in het leger gaan; en de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft, zal zijn klederen met water wassen, en zijn vlees met water baden, en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as van deze vaars verzamelen, en buiten het leger in een reine plaats wegleggen; en het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls, tot het water der afzondering; het is ontzondiging.

Numeri 19:1-9
---o--O--o---

Wat een beeld; het spreekt van de Here Jezus. En dan moest hij met zijn vingers het bloed oppakken en zeven strepen maken precies in de deuropening van de samenkomst. Zodat niemand door de deur kon komen zonder te beseffen dat er iets stierf om voor hen uit te gaan. Het was een openlijk getuigenis van de Here Jezus.

O, vriend, ik wil zo graag dat u dat ziet: een openlijk getuigenis, zeven strepen vertegenwoordigen de zeven gemeentetijdperken: hier door Israël, de zeven gemeente tijdperken, wij zijn in de laatste, dat van Laodicéa. En voor ieder tijdperk was hij het Lam dat werd geslacht voor de grondlegging der wereld.

Dan moest het worden verbrand. Het hele lichaam moest worden verbrand, en er moest een water der afscheiding van worden gemaakt, vermengd met water, en het moest buiten de hof worden bewaard op een reine plaats.

Merk op dat het water der afscheiding het Woord van God vertegenwoordigde; nu wast het ons door het water van het Woord. Het Woord is het water der afscheiding. Christus was het offerdier.

U zieke mensen, luister hier naar. Christus stierf zodat Hij in staat zou zijn ieder Woord te vervullen. Hij was het Woord. “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” En het Woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons en stierf om het water der afscheiding te maken, en dit is het Woord.

Dit is Christus, ieder woord hierin is God Zelf in lettervorm. Ontvang het in uw hart en let op wat er gebeurt nadat u het ontvangt. Neem iedere Goddelijke belofte. Luister hier naar en u kunt deze uitspraak doen, het staat op de banden en van alles. Maar ik zeg dit en daag eenieder uit. De juiste geestelijke houding ten opzichte van enige Goddelijke belofte van dit Woord zal het laten geschieden, ongeacht wat het is. Als God het heeft gezegd en u neemt de juiste geestelijke houding aan ten opzichte van het Woord, kijk dan wat er gebeurt. God is aan Zijn Woord gebonden.


Aanhaling genomen uit de prediking: