Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

6 juni

Dag 158

En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en wierpen Hem een purperen kleed om; En zeiden: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij gaven Hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam weer uit, en zei tot hen: Ziet, ik breng Hem tot u uit, opdat gij weet, dat ik in Hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: Ziet, de Mens! Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, riepen zij, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem; Pilatus zei tot hen: Neemt gij Hem en kruist Hem; want ik vind in Hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd; En ging wederom in het rechthuis, en zei tot Jezus: Van waar zijt Gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot Hem: Spreekt Gij tot mij niet? Weet Gij niet, dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen, zeggende: Indien gij Deze loslaat, zo zijt gij de vriend van de keizer niet; een ieder, die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer.

Johannes 19:2-12
---o--O--o---

Hebt u wel eens op een vliegtuigpiloot gelet voordat hij met het vliegtuig omhoog gaat? Hij controleert ieder instrument dat hij heeft. Hij neemt dat vliegtuig mee en controleert ieder ding; laat hem daar staan en laat hem op volle toeren komen en op volle toeren draaien om te zien of hij zal opstijgen en van alles. Waarom? Hij is uiterst voorzichtig. Hij heeft bloed aan zijn handen als hij niet oplet.

Let op een dokter voor een operatie, hoe hij ieder instrument onderzoekt, de röntgenfoto’s neemt en van alles. Waarom? Hij heeft die man op zijn handen. Als hij sterft, dan is het bloed op hem. En hij onderzoekt ieder ding om er zeker van te zijn dat het bloed niet op hem is. Dat is waar. Hij wil geen bloed aan zijn handen. Menselijk bloed moet niet aan menselijke handen kleven.

Maar wat zult u gaan doen met het bloed van Jezus Christus aan uw handen? Nu, u kunt dat niet van u afwerpen en zeggen: “Ik geloof dat niet.” De Bijbel veroordeelt u. Hij zegt dat Hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer; en hier werkt Hij en doet hetzelfde. Het bloed is hoe dan ook aan uw handen en dat kunt u er niet afwassen. Pilatus probeerde dat. Er bestaat niet genoeg water om het van zijn handen af te wassen. Hij probeerde het af te schuiven op zijn organisatie, de hoger geplaatste, de overste; zei: “Als u het mij laat doen,” maar het vuurde op hem terug. Het komt regelrecht naar u terug. Ziet u? U kunt het niet van uw handen afkrijgen, er bestaat geen andere manier dan het te aanvaarden. De enige manier dat u het van uw handen afkrijgt is om het op uw hart te krijgen. Dat is de enige manier om het te doen.

En wanneer wij hier vandaag Jezus Christus Zichzelf zien manifesteren op precies dezelfde manier als Hij hier op aarde deed, en beloofde om dit te doen, dan zijn we er zeker van dat dit de Messias is. Nu is het op uw handen, in uw schoot. Wat zult u doen met deze Jezus, die de Christus wordt genaamd?


Aanhaling genomen uit de prediking: