Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

23 juni

Dag 175

En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, En begeerde brieven van hem naar Damascus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van die weg waren, vond, hij hen, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En toen hij op reis was, is het geschied, dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen plotseling een licht van de hemel; En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zei: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? En hij zei: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.

Handelingen 9:1-5
---o--O--o---

Die weg naar Damascus veranderde Paulus. Terwijl hij daar heen reisde werd hij om ongeveer elf uur, misschien nog eerder op de dag, daar neergeworpen en hoorde hij een stem zeggen, “...Saul, waarom vervolgt gij Mij?” Hij keek omhoog en terwijl hij omhoog keek wist hij, omdat hij een Jood was en wist dat die Vuurkolom de Here was die de kinderen van Israël leidde, wist hij dat dàt het was.

Bedenk, dat deze Hebreeër nooit iets Here, H-E-R-E, Elohim, zou hebben genoemd, tenzij hij overtuigd was geworden dat dàt het was, omdat hij een ervaren geleerde was. En toen hij omhoog keek en dit Licht zag - een Vuurkolom - die zijn volk door de woestijn had geleid, zei hij: “Here”, Elohim, hoofdletter H-E-R-E. “Here, wie zijt gij?” En wat een verrassing moet het voor deze theoloog zijn geweest toen hij hoorde zeggen van: “...Ik ben Jezus...”: Dezelfde waar hij zo tegen was. Wat een omkering!

O, het moet voor deze man, met alle ambities die hij had, iets verschrikkelijks zijn geweest om plotseling uit te vinden dat hij aan het vervolgen was geweest! Zijn ambities die hem verder weg hadden getrokken van de hoofdzaak dan hij bedoelde te doen, en wat een grote schok moet het voor deze apostel zijn geweest, toen Hij zei: “...Ik ben Jezus...”- Dezelfde, die hij vervolgde. “...Waarom vervolgt gij Mij?”

Een andere kleine aanhaling die we hier naar voren behoren te brengen is... Als ze gekheid over de Gemeente maken, ziet u, maken ze eigenlijk geen gekheid over de Gemeente; ze maken gekheid over Jezus. “... Waarom vervolgt gij Mij?” Hoe kon Paulus dan met al zijn intelligentie geloven dat deze groep die hij vervolgde, dezelfde God was die hij beweerde te dienen?

Ik geloof - zonder in details te gaan - ik geloof dat we allemaal goed genoeg getraind zijn om te weten wat ik hier bedoel... Hetzelfde gebeurt vandaag.

Wat moet dàt voor Paulus zijn! Zie, alles waar hij voor opgeleid was, was omgekeerd. Dus nu was al de bestudeerdheid die hij bezat voor hem van generlei waarde geworden. Nu wist hij dat hij een ervaring gekregen had. Hier is voor ons dus een andere goede les: die ervaring alleen is niet genoeg! Het moet een ervaring zijn overeenkomstig het Woord van de Here.

Dus, toen hij dit eenmaal gezien had en wetend dat het iets geweldigs was wat iemand anders vóór hem ontvangen had, nam hij ginds in de woestijn, in Arabië, drie jaar en zes maanden om de Bijbel te nemen, zoals die toen was (het Oude Testament) en ging daar heen om deze ervaring die hij had daarmee te vergelijken om te zien of het schriftuurlijk was.


Aanhaling genomen uit de prediking: