Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 januari

Dag 18

Toen werd tot Hem gebracht een door de duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David? Maar de Farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebub, den overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de satan de satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?

Mattheüs 12:22-26
---o--O--o---

Nu betreffende deze dag, wat als Mozes in dit tijdperk zou hebben geleefd en die boom had zien branden? Wel, velen van hen…hij had kunnen zeggen: “Wacht eens even, ik wacht even tot dat vuur er vanaf gaat en dan ga ik er heen en pluk er een paar bladeren vanaf en breng ze naar het laboratorium en onderzoek het en kijk welke chemicaliën er op deze bladeren zitten dat ze niet verbranden.” Als hij dat had gedacht, zou het nooit tot hem hebben gesproken. Wat deed hij? Hij ging eenvoudig zitten en begon er tegen te spreken. Hij betwijfelde het niet. Hij begon er gewoon tegen te spreken. En als dat echte gevoel over u komt dat u een zondaar bent, en dat u verkeerd bent, begin er dan tegen te spreken, let op wat er dan gebeurt. Het zal niet nodig zijn dat ze u nemen om uw lichaam te onderzoeken wat er gebeurde. Uw geest zal u laten weten wat er gebeurde toen God binnen kwam.

God heeft in alle tijdperken gaven gehad die Hij aan de mensen heeft gegeven. In alle tijdperken heeft Hij Zichzelf bekend gemaakt door Zijn gaven. En hier wordt Jezus zojuist Beëlzebub genoemd. En Hij had hun verteld dat Hij hen daarvoor zou vergeven, maar wanneer de Heilige Geest kwam, als zij daar tegen zouden spreken, dan zou het nimmer worden vergeven. Ziet u?

Want veel mensen hebben gezegd: “Wat is de lastering van de Heilige Geest?” Mijn oude moeder uit het zuiden zei altijd tegen mij dat het dan een vrouw betrof die abortus had laten plegen, door leven te nemen dat ze niet kon herstellen. Dat was het beste naar haar weten. Maar dat is het niet. Het lasteren van de Heilige Geest is om de werking van de Geest iets onreins of iets kwaads te noemen. Jezus zei: “Omdat ze zeiden: ‘Hij heeft een boze geest.’ De Heilige Geest in Zijn werk iets kwaads te noemen, dat is onvergefelijk.” Niets ter wereld, te eniger tijd of op enige plaats zou u daarvoor kunnen vergeven, voor het spreken van één woord tegen de werking van de Heilige Geest.

En onthoud, ik wil u tonen hoe duidelijk dat is. Nu zeiden deze Farizeeërs niet hardop: “Zeg, jij bent Beëlzebub.” Maar zij dachten het in hun verstand en Jezus bemerkte hun gedachten. Lees het hier in Mattheüs 12 en kijk of dat niet zo is. Ze dachten in hun geest dat Hij Beëlzebub was. En Jezus onderscheidde hun gedachten en ze dachten dat Hij een waarzegger was. Toen zei Hij: “Ik zal u daarvoor vergeven.” Ziet u? Uw gedachten klinken in de hemel luider dan uw stemmen op de aarde. Onthoud dat. Wat u denkt: “Als er enige dank is, als er enige deugd is, denk aan deze dingen,” zei de Schrift.


Aanhaling genomen uit de prediking: