Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

1 juli

Dag 183

Maar het zal geschieden, als hij tot u zeggen zal: Ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis liefheeft, daar het hem wel bij u is; Zo zult gij een priem nemen, en steken in zijn oor en in de deur, en hij zal eeuwig uw dienstknecht zijn; en aan uw dienstmaagd zult gij ook alzo doen.

Deuteronomium 15:16-17
---o--O--o---

Nu, we merken op. In het Oude Testament had men het zogenaamde jubeljaar. Dat was wanneer al de mensen die slaven waren, vrijuit konden gaan: wanneer het jubeljaar was gekomen. En dan, als de man niet uittrok, als er de een of andere verontschuldiging was die hij kon maken, dat hij niet wilde terugkeren naar zijn land, dan moest hij worden gemerkt in het oor, met een els aan de deurpost in de tempel. Ongeacht hoeveel jubeljaren er dan nog kwamen, die man was verkocht. Hij kon nooit meer een vrij burger van Israël worden. Wat deed hij? Hij verwierp zijn uitnodiging. Hij hoefde niets te betalen. De schuld van zijn slavernij was voorbij. Zijn gezin was vrij. Hij kon regelrecht teruggaan naar zijn vaderland en zijn eigen bezit nemen. Maar als hij weigerde dat te doen, dan werd hij niet meer aan Israël toebedeeld, en zijn bezitting werd aan een ander gegeven.

Nu, hetzelfde in het natuurlijke is van toepassing op het geestelijke, dat als wij als erfgenamen van het eeuwige Leven, het Evangelie horen en weten dat het waar is, en we verwerpen het, en we weigeren het te doen of ernaar te luisteren, dan nemen we het merkteken van het beest aan.

Nu, iemand zei: “Nu, er zal een merkteken van het beest zijn; het zal op een dag gaan komen.” Laat me u zeggen, het is al gekomen. Ziet u? Zodra de Heilige Geest begint te vallen, begint het merkteken van het beest plaats te vinden.

Ziet u, u hebt maar twee dingen. Eén ervan is: Het te aanvaarden is het zegel Gods. Het te verwerpen is het merkteken van het beest. Het zegel Gods te verwerpen, is het merkteken van het beest aannemen. Begrijpt iedereen dat? Het zegel Gods te verwerpen is het merkteken van het beest nemen, want de Bijbel zei dat alles wat niet was verzegeld door het zegel Gods, het merkteken van het beest aannam.

Wanneer de bazuin klonk, konden allen die vrij wilden zijn gaan, degenen die niet waren gemerkt. Nu, u ziet, het merkteken van het beest, als we er in de toekomst over spreken, is wanneer het zal worden gemanifesteerd, wanneer u beseft dat het is wat u al hebt gedaan. Ziet u? En zo is het met de Heilige Geest; het zal worden gemanifesteerd. Wanneer we de Here Jezus zien komen in heerlijkheid, en die veranderende kracht voelen, en de doden zien opstaan uit het graf, en we weten dat wij in een seconde langer, zullen worden veranderd en een lichaam zullen hebben zoals het Zijne. Het zal worden gemanifesteerd. Om dan te zien dat diegenen die het verwierpen, buiten gelaten zullen worden.


Aanhaling genomen uit de prediking: