Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

2 juli

Dag 184

Dan zult gij den HEERE, uw God, het pascha slachten, schapen en runderen, in de plaats, die de HEERE verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te doen wonen.

Deuteronomium 16:2
---o--O--o---

God heeft niet verkozen om Zijn Naam te doen wonen in enige denominatie. Ik wil er de Schrift voor als het wel zo is. Ik weet dat zij beweren dat Hij het gedaan heeft, maar Hij heeft het niet gedaan. Hij kan Zijn Naam niet in vele plaatsen doen wonen, omdat Hij zei dat Hij Zijn Naam in één plaats zou doen wonen, en die ene plaats... Elk van onze denominaties wil beweren dat zíj die plaats zijn, maar het tegendeel is waar. Maar waar deed Hij Zijn Naam wonen?

Wat is ten eerste Zijn Naam? Wij zullen moeten weten wat Gods Naam is voordat wij kunnen uitvinden wat het is dat Hij in die plaats doet wonen. Nu, wij ontdekken dat Hij veel titels had. Hij werd genoemd “Vader”, wat een titel is; en Hij werd genoemd “Zoon”, wat een titel is; Hij werd genoemd “Heilige Geest” wat een titel is; Hij werd genoemd “Roos van Saron”, hetwelk een titel is, “Lelie der Vallei”, een titel, “Morgenster”, “Jehova-Jireh”, “Jehova-Rapha”, zeven verschillende samengestelde verlossingsnamen, maar het waren allemaal titels. Geen daarvan waren namen. Maar Hij heeft een Naam.

Toen Hij Mozes ontmoette had Hij nog geen Naam, en Hij zei tegen Mozes: “IK BEN DIE IK BEN.” Toen wij Jezus op aarde zagen, sprekend in Johannes, het zesde hoofdstuk, zei Hij: “IK BEN DIE IK BEN.”

Zij zeiden: “Wel, u bent een man van nog geen vijftig jaar en zegt U dat U Abraham hebt gezien?”

Hij zei: “Voor Abraham was, BEN IK.” En IK BEN was de Vuurkolom die daar in het brandende braambos was in de dagen van Mozes, de IK BEN DIE IK BEN.

En wij vinden uit dat Jezus ook zei: “Ik kwam in de Naam van Mijn Vader, en u ontving Mij niet.” Dan moet de Naam van de Vader, ‘Jezus’ zijn. Zo is het. De Naam van de Vader is Jezus, omdat Jezus tot hen zei: “Ik draag de Naam van Mijn Vader. Ik ben gekomen in Mijn Vaders Naam en u ontving Mij niet.” Dan was Zijn Naam Jezus, en Gabriël noemde Hem Jezus, de profeten noemden Hem Jezus en Hij was absoluut Jezus. Voor de geboorte noemde de Heilige profeet zelfs Zijn Naam Immanuël, wat betekent “God met ons”. En God werd gemanifesteerd in het vlees om de zonde van de wereld weg te nemen, en door zo te doen werd Hem de Naam Jezus gegeven. Dus Jezus is de Naam! En de Naam werd geplaatst in een Man, niet een kerk, geen denominatie, geen geloofsbelijdenis, maar een Man. Hij verkoos Zijn Naam te plaatsen in Jezus Christus.

Nu, wij vinden uit dat Hij dan de plaats van Gods aanbidding werd, waar u Hem aanbidt. Zelfs voordat Hij ooit geboren werd, werd Zijn Naam Jezus genoemd. Het was zo belangrijk dat aan Zijn moeder door de engel Gabriël verteld werd dat Zijn Naam Jezus genoemd zou worden, Zoon van God, wat Hij was.

Daar hebben wij het dan. Dit is het alleen. Het is voor Hem alleen. Gods verkozen plaats van aanbidding. Gods plaats -- God verkoos de mens te ontmoeten, niet in een kerk, niet in een denominatie, niet in een geloofsbelijdenis, maar in Christus. Dat is de enige plaats waar God een mens wil ontmoeten en hij God kan aanbidden, in Christus. Dat is de enige plaats.


Aanhaling genomen uit de prediking: