Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 juli

Dag 190

En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij de Heiligen Geest ontvangen, toen gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Degene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

Handelingen 19:1-5
---o--O--o---

U zegt: “Och, de doop maakt geen enkel verschil”. Wel, waarom werd het dan geschreven? Waarom maakte het voor Paulus een verschil? Waarom maakte het een verschil voor de rest van hen?

De Bijbel zei: “U hebt een naam dat u leeft en u bent dood”. Want er is geen andere Naam onder de Hemel gegeven. Waarom wilt u daarin prediken, bidden en alles, maar wanneer u bij het doopbassin komt weigert u het?

Onlangs sprak ik tot een man. Hij zei: “Het maakt geen enkel verschil”.

Ik zei: “Als een man naar u toekomt en dan zei, dat hij in de naam van de Roos van Saron, de Lelie der Vallei, en de Morgenster gedoopt was. Zou u zeggen dat hij in orde is?”

Hij zei: “Nee meneer”.

Ik zei: “Zou u hem opnieuw dopen?”

“Ja”.

Ik vroeg: “Hoe zou u dopen?”

Hij zei: “In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest”.

Ik zei: “Oké, u deed nu precies… Indien u deze namen noemde, deed u hetzelfde als hij deed toen hij zei: `Roos van Saron, Lelie der Vallei en Morgenster’, omdat dit een titel is; en Vader, Zoon en Heilige Geest is een titel”.

Hij zei: Maar Jezus zei in de Naam te dopen”.

Ik zei: “Dat is precies wat Hij bedoelde.” Hij zei niet: `Noem deze woorden’. Doop ze in de Naam. NAAM!” Ik zei: “Vader, Zoon en Heilige Geest zijn titels. De Naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest”. Ziet u? Ik zei: “Wat zei Petrus dat Het was? Wat zei de rest van hen dat Het was? Wat is Het? De Here Jezus Christus is de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest”. Hij heeft ongeveer 30.000 inboorlingen die men nu weer moet overdopen. Ziet u? Goed! Maar dat is juist.

Paulus vertelde die mensen die niet in de Naam van de Here Jezus gedoopt waren (Handelingen 19:5) dat, teneinde de Heilige Geest te ontvangen zij moesten komen. Ofschoon ze juichten en God prezen en grote dingen deden, zei hij, dat ze terug moesten komen en weer overgedoopt moesten worden in de Naam van Jezus Christus, nadat Johannes de Doper hen had gedoopt. Ze moesten terug komen en worden overgedoopt. En hij zei in Galaten 1:8, “Indien een engel uit de Hemel iets anders onderwijst dan ik onderwezen heb, laat hem vervloekt zijn”. Jazeker. We moeten dus recht met dat Woord staan; elk Woord Ervan. Ziet u?

Merk op. O, heb geen enkele zwakke plek; wees absoluut zeker. Wanneer er enige twijfel in uw gedachten leeft, kunt u het maar beter in orde maken. Wacht niet tot die tijd, het is dan te laat.


Aanhaling genomen uit de prediking: