Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 juli

Dag 193

Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen; Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu ziet, ik, gebonden zijnde door de Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar ontmoeten zal; Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik, van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Handelingen 20:20-24
---o--O--o---

Ik zeg dit niet heiligschennend. Ik zeg dit voor de waarheid. Ik voel mij zoals Paulus zich voelde toen hij zei in Handelingen 20:24: “Maar ik acht deze dingen niet. Want ik ben vastbesloten niets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” Ik bekommer mij niet om deze ‘absolutes’, of het de paus is, de bisschop, of een algemeen opziener, of een raadsman of een systeem of wat het ook is, niets van deze dingen acht ik. Ik geef er niet om als zij zeggen: “Wel, wij zullen niet samenwerken”. Dat maakt geen greintje verschil uit. Ik ben besloten niets te weten dan Jezus Christus, Zijn Woord onder ons gemanifesteerd. Ik ben Daaraan verbonden. Dat is mijn anker. Ik ben daarin verankerd.

Paulus zei: “Sinds ik Hem op de weg ontmoette, ben ik omgekeerd. Hij heeft mij in orde gebracht”. Tjonge, hoe heeft Hij mij in orde gebracht! Wat heeft Hij mij moeten rechtzetten! Maar sedert Hij mij in orde gebracht heeft, ben ik eraan verbonden. Ik zag dat het Woord de waarheid was en alles dat ermee in tegenspraak was, was verkeerd.

Weet u, er waren miljoenen in zonde toen ik gered werd. Hij had er een bedoeling mee om mij te redden. Ik ben menigmaal de zonderling onder de broeders; ik geloof in voorbestemming, het zaad van de slang, de doop in de Naam van Jezus Christus en al deze andere dingen die schijnen te... en de visioenen, en de kracht van Christus die weer terugkeerde, organisaties en dergelijke veroordelend. Ik ben de zonderling, maar Hij had een reden om mij te redden, een doel om het te doen. Hij redde mij terwijl er miljoenen anderen in zonde waren, maar Hij redde mij voor de een of andere reden. Er waren ontwikkelde mensen, er waren knappe mensen, er waren theologen, er waren bisschoppen en doctors, enzovoort, op het veld toen Hij mij redde, maar Hij redde mij om de een of andere reden.

En ik zie dat het Woord het absoluut is, en ik ben er aan verbonden en besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en Hem gekruisigd. Hij had er een reden voor en ik ben vastbesloten die reden vast te houden. Ongeacht wat iemand anders zegt, ik weiger niet om gemeenschap met hen te hebben of ik breng hen niet in diskrediet, maar ik weet waaraan ik verbonden ben. Hij wilde mij zo, en Hij kreeg mij zo. Ik werd zo voor een doel gemaakt. Ik moest uit al deze kwaliteiten enzovoort, gemaakt worden en al deze geringachtingen, zodat Hij het uit mij kon graven, er iets in plaatsen, dat Zijn woord was. En ik ben vastbesloten dat ik niets anders zal weten dan Christus.


Aanhaling genomen uit de prediking: