Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 augustus

Dag 237

Want in de wet van Mozes is geschreven: Gij zult een dorsenden os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt Hij dat geheel om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; aangezien die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij u het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien? Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus. Weet gij niet, dat degenen, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd voor hen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.

1 Corinthe 9:9-14
---o--O--o---

Iemand vraagt: Broeder Branham, zou het verkeerd zijn om tienden te gebruiken voor fondsen van kerkgebouwen?

Welnu, hier is een netelig dingetje voor de gemeente nu. Neen, correct is dat tienden naar de prediker gaan. Dat is juist! In de Bijbel had men een doos die men neerzette bij de deur in het Oude Testament, voor het gebouw. Deze doos was een fonds waar de mensen geld in deden voor het herstellen... U hebt het vele keren in het Oude Testament gelezen. Men onderhield de gebouwen en dergelijke dingen... In al het onderhoud van het gebouw werd door dat fonds voorzien. Maar een tiende daarvan, een tiende van de tienden, al de tienden, gingen naar hun priesters, hun voorgangers. Ja, tienden moeten voor niets anders dienen.

Ik ken mensen die hun tienden nemen en ze aan een weduwe geven. Dat is verkeerd. Als u de weduwe iets te geven hebt, geef het haar, maar geef haar Gods geld niet. Dat is het uwe niet in de eerste plaats. Dat is van God!

Als u mij naar de stad zendt om een brood te kopen en u geeft mij 25 dollarcent om het brood te kopen en ik ontmoette iemand op straat die het nodig had voor het een of ander en ik zou hem de 25 cent geven, ziet u, dan geef ik hem uw geld. Als zij mij om iets vroegen, laat het hen krijgen uit deze zak hier en ik geef hun mijn geld; maar dit is úw geld. En een tiende ervan is van de Here. En Levi de priester zou kunnen leven door de tiende.

De tiende moet een tiende zijn die in de voorraadschuur gebracht moet worden met een belofte van God om het te zegenen, en een bewijs. Hij zei: “Als u het niet gelooft, kom en beproef Mij en zie of Ik het niet zal doen.” Ziet u? Dat is juist!

De tienden gaan de gemeente in voor de voorganger enzovoort om van te leven. En het gebouwenfonds en dergelijke dingen, dat is alles bij elkaar genomen een apart fonds. Nu, dat is Schriftuurlijk.


Aanhaling genomen uit de prediking: