Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

25 augustus

Dag 238

Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heilige berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid van uw koophandel hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde weggeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

Ezechiël 28:14-17
---o--O--o---

Het was Satans ambitie om als God aanbeden te worden. Hij nam tweederde van de sterren des hemels, verhief zich boven deze sterren en predikte tot hen en verleidde tweederde van hen! Ziet u het? In orde. Merk op dat dat zijn vurig verlangen is. En nu is hij klaar met zijn zorgvuldig uitgezochte, door zijn eigen kennis opgevoede bruid (ziet u?), geheel opgemaakt met zijn bedrog van grote gebouwen en grote denominaties en kennis en theologie, knap en intellectueel en beschaafd, om de hele wereld te verleiden en een god te worden (dat heeft hij gedaan!), alles uitlopend op de persoon van de antichrist, die reeds gekroond is als stedehouder van God door zijn wereld-liefhebbende, wetenschappelijke bruid, geheel gekleed in de pracht van intellectuele, godsdienstige opvoeding. Zij is evenals hij godsdienstig geworden door zíjn eigen uitleg van het Woord van God zoals hij bij Eva deed, en zoals zijn zoon Kaïn deed.

U zegt: “Satans zoon?” Toon mij één plaats in de Bijbel, waarin Kaïn Adams zoon werd genoemd. De Bijbel zei dat hij de zoon van de boze was, slangenzaad. Nee, de bedekking is nu weggenomen, broeder. De piramide is geopend zoals de openbaring liet zien..

Merk op wat hij zal doen, zijn gedachte. Hij dacht dat God woonde in wereldse schoonheid. Hij dacht dat in de hemel. De zonde begon nooit in de Hof van Eden; zij begon in de hemel toen Lucifer, de zoon van de dageraad, zich verhief in schoonheid en een mooier koninkrijk wilde dan dat van Michaël. Hij dacht dat God woonde in schoonheid.

En let op Kaïn. Hij wilde geen bloedoffer. Hij kwam en offerde de schone vruchten des velds op zijn altaar. Zeer godsdienstig; hij deed alles precies zoals Abel had gedaan; hij offerde een offerande, viel voor God neer in aanbidding, gehoorzaam in elk opzicht, maar zonder de openbaring van het Woord. En het Woord was vanaf het begin Gods plan.


Aanhaling genomen uit de prediking: