Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

20 september

Dag 264

Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël, en zij kwamen tot Samuël te Rama; En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben.

1 Samuël 8:4-5
---o--O--o---

Het was gedurende de tijd van de dagen van Samuël, de man Gods - de profeet. En hij was een rechtvaardig mens geweest en een goed mens, eerbaar, stond goed bekend, trouw en oprecht met de mensen, misleidde hen nooit en vertelde hun niets dan rechtuit: “Zo spreekt de Here.”

Maar de mensen waren tot een toestand gekomen dat ze dit programma wilden veranderen. Ze hadden gekeken naar de Filistijnen en de Amalekieten, Amorieten, Hethieten en de andere naties van de wereld, en zij hadden gezien dat deze koningen hadden die hen regeerden, hen bestuurden, hen leidden, hun krijgen vochten, enzovoort. En het scheen te zijn dat Israël zich dit ten voorbeeld nam, om te doen zoals deze koningen en zoals deze volken.

Maar het is nooit, in geen enkel tijdperk, Gods bedoeling voor zijn volk geweest om te handelen zoals de mensen van de wereld, of geregeerd te worden, of geleid, zoals de volken van de wereld. Gods volk is altijd een bijzonder volk geweest, een volk dat anders is, eruitgeroepen, afgescheiden, totaal anders in hun handelen, in hun wegen, in hun manier van leven, dan wat de volken van de wereld hebben. Hun smaak voor dingen en alles wat hun opmaak is, is altijd het tegendeel geweest van de dingen die de mensen van de wereld wensen.

En het volk van Israël kwam tot Samuël en zei: “Nu, u bent oud aan het worden, en uw zonen wandelen niet in uw weg”; (omdat ze niet trouw waren zoals Samuël; ze waren corrupt en namen geld aan). En ze zeiden: “Samuël, uw zonen zijn niet zoals u, dus willen we dat u voor ons een koning gaat zoeken en hem zalft, en ons een volk maakt zoals de rest van de volken van de wereld.”

En Samuël probeerde hun te vertellen dat dit niet zou werken. Hij zei: “Als u dat doet, weet u, zult u meteen ervaren dat hij al uw zonen van uw huis zal wegroepen om soldaten van hen te maken, om voor zijn strijdwagens uit te lopen en wapens en speren te dragen. Niet alleen dat, maar hij zal uw dochters oproepen om broodbaksters te zijn en hen van u wegnemen om het leger te voeden.” En hij zei: “Afgezien van dat alles, zal hij bepaalde belastingen van u heffen, van uw graan, en al uw inkomen. Hij zal dat allemaal belasten terwille van bepaalde staatsschulden en dergelijke, die zullen moeten worden betaald.” Hij zei: “Ik geloof dat u alles bij elkaar genomen een fout maakt.”

Maar toen zei het volk: “Maar we willen toch zijn zoals de rest van de mensen.”

Er is iets met mannen en vrouwen dat ze aan elkaar gelijk willen zijn. En er is slechts één Mens Die ooit op aarde leefde Die ons voorbeeld was, en dat was Degene Die voor ons allen stierf, onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hij was het volmaakte voorbeeld van wat we behoorden te zijn - altijd in de dingen des Vaders en datgene doende wat juist was.


Aanhaling genomen uit de prediking: