Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

9 oktober

Dag 283

Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden, tegen Daniël vanwege het koninkrijk; maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, omdat hij getrouw was, en geen vergrijp noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: Wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo liepen deze vorsten en de stadhouders te hoop tot de koning, en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid! Al de vorsten van het rijk, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, en een sterk gebod te maken, dat al wie in dertig dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning! die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning! gij zult een gebod bevestigen, en een schrift tekenen, dat niet veranderd worde, naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag herroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.

Daniël 6:5-10
---o--O--o---

Ieder mens komt tot een moment waarop hij een beslissing moet nemen. Er komt een tijd waar u uw beslissing moet nemen of u wilt gaan trouwen of niet. Dan de beslissing die u en uw vriendin moeten nemen of u verder samen wilt leven of trouwen of niet. In dit leven moeten allerlei beslissingen worden genomen en ze kunnen lang op zich laten wachten, maar dan komt er een tijd waarin het moet worden beslist. Dat is de laatste keer: het moet nu op de ene of andere manier gebeuren.

En Christenvriend, ik geloof dat we in de eindtijd leven; want voor alle dingen die in de Bijbel staan beschreven, is het nu de tijd dat ze moeten gaan plaatsvinden. En ik geloof dat juist de dingen die we nu zien gebeuren, precies in de pas lopen met Gods Woord.

Er kwam een tijd voor de Hebreeënkinderen dat ze een standpunt moesten innemen of ze zouden gaan buigen voor een heidens beeld of dat ze hun geloof in de waarachtige en levende God zouden bewaren. De tijd kwam dat de beslissing moest worden genomen. En ze namen de goede beslissing en God was met hen.

De tijd kwam dat de profeet Daniël een besluit moest nemen of hij zou stoppen met bidden of niet. Hij moest zich aan de traditie over de godsdienst van dat land houden, òf doorgaan met zijn dagelijkse gewoonte, waardoor hij gemeenschap had met God, zijn ramen openschuiven en dagelijks in de richting van de tempel bidden. Daniël moest zijn beslissing nemen. En tenslotte forceerde de tijd hem tot de plaats dat hij moest kiezen.

Als God iets zegt, forceert Hij het tot die plaats. En Daniël moest een besluit nemen. En hij ging regelrecht naar zijn plaats van aanbidding en schoof de ramen omhoog en aanbad God. God beschermde Zijn profeet. God zal dat altijd doen.


Aanhaling genomen uit de prediking: