Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 januari

Dag 30

Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En toen hij het met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt. En hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Weer uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij evenzo. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier de hele dag ledig? Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Toen het nu avond geworden was, zeide de heer van de wijngaard, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze gelijk gemaakt aan ons, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Doch hij, antwoordende, zeide tot één van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven, zoals u. Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Mattheüs 20:1-16
---o--O--o---

Nu, de boodschap van de zevende engel is het openen van het geheimenis van de Zegels, roepende de heidenwerkers van het elfde uur om hetzelfde loon te ontvangen wat de werkers van het eerste uur ontvingen. Ziet u? Jezus leerde het. Hij zei dat er sommige mensen waren die het oogstveld ingingen. Zij waren gehuurd. Toen zij gingen - vroeg in de morgen - ontvingen zij het loon voor de dag. En dan in de middag kwam er nog iemand binnen en ging werken. En dan ter elfder ure, dat is het laatste uur van de dag, kwam er nog iemand binnen en ontving hetzelfde loon wat zij ontvingen van het eerste uur van de dag; het laatste uur.

Het is zo volmaakt, hoe dat de boodschappers van het eerst uur met het Woord kwamen, met het Evangelie, met de Waarheid, zij kwamen binnen op de dag van Pinksteren. Toen kwam het donkere tijdperk dat hen tegenhield. Dan op het midden van de dag kwamen Luther en Wesley en anderen binnen. En dan moet er een Boodschap zijn van de Avondtijd, die hetzelfde ontvangt als wat zij ontvingen van het eerste uur in het begin - de Avondtijd-boodschap is om de dingen zoals zij waren in het begin wederom terug te brengen en te herstellen.


Aanhaling genomen uit de prediking: