Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 november

Dag 321

Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, waardoor hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door het geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Door het geloof heeft Abraham, als hij beproefd werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd, (Tot wie gezegd was: In Izak zal u het zaad genaamd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; Waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jakob, stervende, ieder van de zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang van de kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.

Hebreeën 11:4, 11:17-22
---o--O--o---

Maar kijk, de natuurlijke gemeente is gewoon de vleselijke gemeente. Zij zijn nooit in staat om boven dat kleine ding uit te komen van: “Ik trad toe tot de kerk. Als ik naar de kerk ga, als ik maar doe naar mijn beste kunnen, dat is alles wat God vereist.” Nu, dat is hetzelfde wat Kaïn deed. Hij ging heen en maakte een altaar; hij bracht een offer, bracht de vruchten van het land en hij zei: “Hier is het, God. Dat is het beste wat ik kreeg. Graag of niet.” Dat is de manier waarop de vleselijke gelovige vandaag gelooft. “Heer, ik zal naar de gemeente gaan, ik zal toetreden tot de beste groep die ik kan vinden. Ik zal mijn verplichtingen aan de gemeente voldoen. Ik zal doen wat juist is. Nu, hier is het beste wat ik kan doen. Ik zal helpen wat kolen voor de weduwe te kopen. Ik zal de kinderen wat kleren geven.” Die dingen zijn in orde, er is niets tegen te zeggen. “Maar dat is het, dat is alles. Neem het als U wilt, zo niet, U hoeft het niet te nemen.” Nu, dat is de houding van de vleselijke gemeente vandaag.

Maar de geestelijke gemeente! Abel, door openbaring, door genade, zag daaraan voorbij en offerde door geloof aan God een uitnemender offer dan Kaïn. En het getuigde van zijn rechtschapenheid voor God.

Hetzelfde ding gebeurde bij Ismaël en Izaäk. De ene was naar het vlees en de ander naar de Geest. De één van de slavin, één van de vrije.

Hetzelfde gebeurde bij Israël en Moab, twee grote kerken die samen kwamen. En toen Israël naar het beloofde land wilde gaan - de geestelijke gemeente, Jakob’s volk, Israël op weg - ontmoette het Ezau’s volk, Moab, de machtige kerk. En de grote leider van de kerk, Bileam, kwam zijn broeder vervloeken, maar hij ontdekte dat hij zijn broeder niet kon vervloeken. Hij faalde door de verblindheid van zijn ogen het voorbestemde plan te zien, en het Woord van God te zien.

Ten eerste, geloof komt door het horen, het horen van het Woord van God. Dan hoort de gelovige Het, herkent Het en handelt ernaar. De vleselijke mens zal Het horen, het geluid ervan, maar nooit... Horen betekent Het “begrijpen”. Zien, is naar iets kijken, maar het `zien’ is het `begrijpen’. “Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien of begrijpen.”


Aanhaling genomen uit de prediking: