Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

26 november

Dag 331

Maar de man Gods zeide tot de koning: Al gaaft gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten, noch water drinken. Want zo heeft mij de HEERE geboden door Zijn woord, zeggende: Gij zult geen brood eten, noch water drinken; en gij zult niet weerkeren door de weg, die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg, en keerde niet weer door de weg, waardoor hij te Beth-el gekomen was. Een oud profeet nu woonde te Beth-el; en zijn zoon kwam, en vertelde hem al het werk, dat de man Gods te dien dage in Beth-el gedaan had, met de woorden, die hij tot de koning gesproken had; deze vertelden zij ook hun vader. En hun vader sprak tot hen: Welke weg is hij gegaan? En zijn zonen hadden de weg gezien, die de man Gods was gegaan, die uit Juda gekomen was. Toen zeide hij tot zijn zonen: Zadelt mij de ezel. En zij zadelden hem de ezel, en hij reed daarop. En hij ging de man Gods na, en vond hem zittende onder een eik; en hij zeide tot hem: Zijt gij de man Gods, die uit Juda gekomen zijt? En hij zeide: Ik ben het. Toen zeide hij tot hem: Kom met mij naar huis, en eet brood. Doch hij zeide: Ik kan niet met u weerkeren, noch met u inkomen; ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken, in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des HEEREN: Gij zult aldaar noch brood eten, noch water drinken; gij zult niet weerkeren, gaande door de weg, door welke gij gegaan zijt. En hij zeide tot hem: Ik ben ook een profeet, gelijk gij, en een engel heeft tot mij gesproken door het woord des HEEREN, zeggende: Breng hem terug met u in uw huis, dat hij brood ete en water drinke. Doch hij loog tegen hem. En hij keerde met hem weer, en at brood in zijn huis, en dronk water.

1 Koningen 13:8-19
---o--O--o---

Zoekt u altijd het aangezicht van God. En het kan me niet schelen wie u iets vertelt dat tegenovergesteld is aan wat God u vertelt. Gelooft u dat niet. Gehoorzaamt u God. Zult u dat doen? Het kan me niet schelen wie het is, hoe rechtvaardig hij is, wat een goede herder hij is, wat een goede prediker hij is, al is hij een profeet. Hij mag door God gezonden zijn, een echte, waarachtige, verordineerde profeet van God. Maar als God u iets vertelt dat tegengesteld is aan die profeet, gelooft u die profeet dan niet. Gelooft u God. Hoevelen geloven dat dit waar is?

Lees 1 Koningen 13. Een jonge profeet ging heen en profeteerde tegen die hele groep daar, deed enige wonderen en de Here zei: “Eet of drink niet en keer langs een andere weg terug dan u gekomen bent.” En een echte profeet van God ging op weg en bedroog die profeet. Klopt dat? U kunt maar beter getrouw zijn. Hij zei: “De Engel des Heren kwam tot mij en vertelde mij om u te zeggen naar mijn huis te komen. Hij bezocht mij nadat hij u had bezocht.” En de profeet geloofde die profeet en keerde zich om en ging mee. Wat gebeurde er met hem? Een leeuw doodde hem. Klopt dat? En de oude profeet huilde erom. Zeker, omdat hij naar een man luisterde in plaats van naar God. Het doet er niet toe wat iemand ook zegt, geloof God eerst. En God is dezelfde God gisteren, vandaag en voor immer. Hij is dezelfde Geneesheer, gisteren, vandaag en voor immer.


Aanhaling genomen uit de prediking: