Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

5 februari

Dag 36

Wie zou Hij dan de kennis leren, en wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; Tot wie Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de moede rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.

Jesaja 28:9-12
---o--O--o---

Nu, mijn Adventistenbroeder, ik wil u iets vragen. Dat is precies juist. De sabbat, dat is een wat vreemd woord. De sabbat is in werkelijkheid een Hebreeuws woord dat r-u-s-t betekent, rust. Het is een rustdag, sabbatdag. U houdt op met werken, enzovoort.

God voleindigde Zijn werk en kwam er nooit meer op terug. Hebreeën 4 spreekt daar van: “Want God rustte op de sabbatdag. En Hij zei op een bepaalde plaats, een andere keer, door David: ‘Heden, wanneer u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet’. Dan, als Jezus hun een andere sabbat zou hebben gegeven, zou Hij er achteraf over gesproken hebben. Maar er blijft dus een houden van de sabbat voor het volk van God, want wij die tot Zijn rust zijn ingegaan, zijn opgehouden met onze werken, zoals God met de Zijne.”

Wanneer gaan wij binnen in Zijn rust? Nu, u met uw pennen, sla met mij op Jesaja 28:8-12. Hier zult u het begrijpen. “Want het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Houd vast aan wat goed is. Want met stamelende lippen en door een andere tong zal Ik tot dit volk spreken. En dit is de sabbat. Dit is de rust, die Ik zei dat er zou komen. Maar naar dit alles wilden zij niet horen, liepen hoofdschuddend weg”, enzovoort.

Hij zei dat het zegel van de voleinding van de redding... Luther - rechtvaardiging; Wesley - heiliging, maar wanneer de sabbat komt, de werkelijke rustdag, zou het zijn wanneer “met stamelende lippen en andere tongen... zal Ik tot dit volk spreken, en dit is het voleindigde werk.” Halleluja! Dit is het zegel. Dit is de sabbat. Ziet u het niet? Het is de Heilige Geest, broeder. Dan gaat u binnen in het voleindigd werk.

Als u alleen gerechtvaardigd bent, dat is in orde. Dat is goed. Als u bent geheiligd, dat is goed. Maar wanneer u de Heilige Geest ontvangt is het een voleindigd werk. En God heeft Zijn plan van verlossing voltooid en het verzegeld met de doop van de Heilige Geest. Amen. Oh! Hoevelen geloven het? De Heilige Geest op elke plaats in de Bijbel, is het voltooide werk. En God voltooide Zijn werk.


Aanhaling genomen uit de prediking: