Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

26 december

Dag 361

In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de HEERE, zeggende: Och, HEERE, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. Het gebeurde nu, toen Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des HEEREN tot hem geschiedde, zeggende: Keer weer en zeg tot Hizkia, de voorganger van Mijn volk: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN;

2 Koningen 20:1-5
---o--O--o---

Gebed is de sterkste kracht die God ooit in handen van de mensheid heeft gelegd. De meest effectieve kracht die bij de mens bekend is, is gebed. Gelooft u dat? Dat is het. Het is gebed dat dingen verandert.

Kijk naar Hizkia, toen de profeet naar hem toeging en zei: “In orde, Hizkia, u zult niet van dat bed afkomen. God heeft gezegd dat u precies op de plek waar u nu bent, zult sterven.””

En Hizkia dacht er over na; als hij toch maar vijftien jaar langer had. Nu onthoud, u moet God een oorzaak geven, een reden. Nu, hij zei niet: “Als ik hier maar uit vandaan kan komen en in een wagen rondrijden en de mensen laten zien dat ik een koning ben.” Nee, hij wilde de altaren van God herbouwen; en er moesten een paar dingen worden gedaan om het koninkrijk op orde te zetten. En hij bad dat God hem vijftien jaar langer zou geven, en hij weende bitter, weende voor God. “God, ik smeek U mij te gedenken. Ik heb voor U gewandeld met een volkomen hart.” Hoeveel van ons kunnen dat vanavond zeggen, dat wij voor Hem hebben gewandeld met een volkomen hart? “Ik heb voor U, Here, gewandeld met een volkomen hart, en ik vraag U mij te gedenken.”

En God Almachtig, Jehova, nam de zaak van die man opnieuw in overweging, omdat hij bad. Denk daaraan. De almachtige God die de dood had uitgesproken over de man, nam zijn zaak opnieuw in overweging. Oh, dat is teveel voor mij. De grote Jehova zou wat betreft een sterveling, één van deze aarde, Zijn Woord opnieuw in overweging willen nemen, wat Hij tot hem gesproken had.

Nu, ziet u wat gebed vermag? Gebed is niet zozeer dat het God naar beneden, naar de mens brengt. Het is het omhoog brengen van de mens naar God. Ziet u? Als u bidt, verliest u het zicht op deze aardse zaken. U vliegt ergens omhoog in iets anders, steeds verder en verder en verder omhoog, totdat u in Zijn tegenwoordigheid komt. En dan legt u dat geloof dat u hebt voor God neer en zegt: “Nu hier, Here, hier is het. Ik wil gezond worden voor deze reden.” Of: “Ik wil dat U dit voor mij doet, om deze reden. Ik wil dat U mij geneest van deze kanker, of deze tb, of van deze bloedarmoede,” of wat het ook mag zijn. “Ik wil voor U wandelen, ik zal alles doen wat ik kan. Ik zal dit getuigenis geven waar ik maar heenga. Ik zal dat graag doen, Here. En ik zal mijn leven niet voor mijzelf gebruiken. Ik zal het gebruiken voor Uw heerlijkheid, om anderen te helpen U te zien.” Nu, dan legt u dat voor God neer en zegt: “ God, wilt u mijn zaak in overweging nemen?”


Aanhaling genomen uit de prediking: