Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

25 december

Dag 360

Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklacht over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene.

Zacharia 12:10
---o--O--o---

Nu, God zalfde Jezus zó met de volheid van Zichzelf totdat de... Hij was Gods Geschenk aan de wereld zodat de wijzen duidelijk vereenzelvigd waren toen zij Hem hun gave offerden; het toonde aan dat zij in hun hart wisten wie Hij was en wat Hij voor hen ging doen. Dus geen wonder dat het eerste wat zij deden was dat zij neervielen, volkomen in stijl, en Hem aanbaden. Voor zij het zelfs maar konden begrijpen, vielen ze neer en aanbaden Hem en boden toen hun gaven aan. Dat is de manier om echt Kerst te hebben: Hem aanbidden, dan uw gave aanbieden; uw lichaam aanbieden als een levende offerande, gaaf en aannemelijk voor God.

Maar u weet wat gebeurde, nadat de wijzen dat deden,...? De vader en moeder van Christus, de pleegvader (natuurlijk) en pleegmoeder ook, omdat God zowel Zijn vader als moeder was,... Maar we ontdekken dat zij deze gaven van deze wijze mannen aanvaardden. Geen wonder dat ze wijze mannen genoemd werden. Zij waren wijs. Zij hadden werkelijk wijsheid. Als de mens vandaag maar zo wijs zou willen zijn, net zo wijs! Er is een wijs man voor nodig om tot Christus te komen. Een mens die zich van Hem afkeert is een onwijs mens. Maar er is een wijs man voor nodig om tot Christus te komen.

Nu, merk op! Nu, hetzelfde als nu; zij verwerpen de geïdentificeerde Godheid. Vat u het? Zij zullen zeker hun naam in een kerkboek zetten en zeggen: “Ik zal naar deze geloofsbelijdenis proberen te leven”. Zij zullen daarbij een eed zweren. Maar wanneer het erop aankomt de Godheid te aanvaarden en weer dezelfde soort van gave terug tot uitdrukking te brengen zoals zij toen deden... dat u vereenzelvigd wordt met uw gave, dat u uw hele wezen er aan geeft, om de Godheid te identificeren. Dan identificeert u zich met de Godheid door alles te geven wat u bent, wie u bent, aan de Godheid Zelf.

Nu, in deze dag waarin wij nu leven identificeert Christus nog steeds Zichzelf: de Godheid, onder de mensen. Hij is nog steeds de Godheid, omdat Hij het Woord is. En wanneer wij het Woord Zelf zien leven, dan weten wij dat de mens dit niet kan doen. Het is de Godheid, het Woord, dat door de mens wordt gemanifesteerd. En Jezus zei Zelf: “De Zoon kan niets doen uit Zichzelf. Ik kan niets doen, Ik ben een mens”, zei Jezus. Maar Mijn Vader die in Mij woont, toont Mij alle dingen die Hijzelf doet”. Amen! Daar hebt u het! Wat is het? De Godheid die vereenzelvigd wordt in de mens. Nu, hetzelfde is er vandaag; die Godheid, het beloofde Woord voor deze dag, kan Zich in u identificeren. Amen! Kunt u er dan aan vasthouden? Tonen dat u er in gelooft. Geef Het de Godheid: geloof het, dienstbaar; en wees bereid om af te sterven aan uzelf en uw eigen gedachten. Maar vandaag wordt het verworpen zoals het toen werd.


Aanhaling genomen uit de prediking: