Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 december

Dag 363

Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de HEERE; nochtans heb Ik Jakob liefgehad. En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.

Maleachi 1:2-3
---o--O--o---

U zult nooit een engel zijn. God maakte engelen, maar God maakte de mens. En wat God doet is van God afkomstig, wat net zo eeuwig is als God. En de mens is net zo eeuwig als zijn Schepper, omdat hij van eeuwigheid gemaakt werd.

De zonde heeft echter een einde, lijden heeft een einde. Daarom kan er geen eeuwige hel zijn. Er is een hel, vuur en zwavel, we weten dat, maar er is geen eeuwige hel. Er is slechts één soort eeuwig leven en dat behoort aan God. Als u voor altijd zult lijden, dan hebt u eeuwig leven. De hel heeft een eind, het mag miljarden jaren duren, maar het zal tenslotte tot een einde komen.

De Bijbel zegt nergens dat ze eeuwig leden; er staat voor immer en immer. Jona dacht ook dat hij voor immer in de buik van de walvis was. Voor immer heeft een grens of een tijdslimiet, maar eeuwig is nimmer eindigend. Het heeft geen begin of eind. Het is als een ring, een cirkel, en naarmate onze tijd doorgaat, draaien wij slechts in het rond in het geweldige plan Gods.

Gods voornemen was om de mens te maken naar Zijn beeld, om gemeenschap te hebben met Hem. En Hij maakte een tastbaar wezen. Nu, de zonde bracht ons in een toestand van bederf, maar dat stopte nooit het programma van God. En zondaarvriend vandaag, als u niet wederom geboren bent door de Geest van God, dan hebt u ergens een einde. En uw einde is chaos, in vernietiging, en lijden, en ellende. Maar voor u die hebt geloofd in de Here Jezus, en Hem hebt aanvaard als uw persoonlijke Redder is het even eeuwig als God eeuwig is. U hebt geen einde. “Ik geef hun eeuwig zoë (Gods eigen leven) en zij zullen nimmer vergaan of zelfs in het oordeel komen, maar zijn overgegaan van dood in leven.” Dat was Hij. Daarvoor kwam Hij.

Nu, Jezus kwam bij Zijn komst in Zijn priesterschap niet gewoon maar vanwege sympathie. Vele mensen leren het zo; dat Hij kwam en zegt: “Wel, als Ik lijd, zal Ik misschien zo’n deerniswekkend schouwspel zijn dat de mensen zeker tot Mij zullen komen.” Dat is een dwaling, daar is geen Schriftgedeelte voor, want elke persoon die ooit zal worden gered, kende God voor de wereld ooit werd geformeerd. De Bijbel zei het. Nu, God wil niet dat er iemand verloren zou gaan; Hij wil dat ze allemaal tot bekering komen. Maar omdat Hij God is wist Hij het door voorkennis.

Kijk in Romeinen, het negende hoofdstuk. Paulus ondersteunde dat, sprekende over de uitverkorenen van God, dat God van Ezau en Jakob zei, voordat één van beide baby’s geboren was of wat ook, dat Hij hen kende en dat Hij Ezau haatte en Jakob liefhad. Voordat één van de jongens een kans had om hun dankbaarheid uit te drukken, want Hij was God. Hij weet het. Hij is oneindig. Als Hij oneindig is, dan kende Hij elke vlo, elke vlieg, elke luis, alles wat ooit op aarde zou zijn. Hij kende het. Hij is de oneindige, eeuwige, de onsterfelijke, gezegende God, almachtig, alomtegenwoordig, en alwetend. Er is niets wat Hij niet weet. Dat is de reden dat Hij kan zeggen wat het einde zal zijn. Hij kende het einde van de beginne.


Aanhaling genomen uit de prediking: