Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 februari

Dag 41

Doch de HEERE was met Jozef, en wendde Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen, die in het gevangenhuis waren, in Jozefs hand; en al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding, dat in zijn hand was, aangezien de HEERE met hem was; en wat hij deed, dat deed de HEERE wel gedijen.

Genesis 39:21-23
---o--O--o---

Nu was Jozef een volmaakt type van Christus. Zoals Mozes een type van Christus was. Mozes de wetgever, de priester. Zoals Jozef de prins der voorspoed was. Alles wat hij ondernam ging voorspoedig. Toen hij hier op aarde was en men hem in de gevangenis zette, ging alles voorspoedig, geplaatst in het paleis van Farao ging alles voorspoedig. Waar hij ook heen ging, hij was de prins der voorspoed.

En wanneer Hij in Zijn glorie terugkeert, zal de woestijn bloeien als een roos en we zullen geen woestijnen meer hebben; en alles zal voorspoedig zijn in het grote millennium als de Prins der voorspoed arriveert. Hoe wonderbaar.

Bemerk hoe Jozef werd geliefd door zijn vader, gehaat door zijn broers, voor bijna dertig zilverlingen werd verkocht, in een put werd gegooid om dood te gaan, werd opgenomen en werd gezet aan de rechterhand van de grootste handelsstad in de wereld. Niemand kon tot Farao komen dan door Jozef.

Jezus werd door Zijn broeders voor dertig zilverlingen verkocht en werd opgenomen en zit ter rechterhand Gods, en niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon.

En wanneer Jozef naar buiten kwam, werd er een aankondiging gedaan, broeders gingen voor hem uit en zeiden: “Buig uw knieën; Jozef komt eraan.” O, iedere knie zal zich buigen en iedere tong zal de Here Jezus Christus belijden. Of u het nu doet of dat uw werken voor u uit zullen gaan, wat het ook is. Op een dag zult u uw knieën moeten buigen voor de Here Jezus Christus. Amen.

Merk op, hoe prachtig. Hoe dat in Mozes, de wetgever, hij zowel een priester als een wetgever was. En hoe hij de mensen leidde. Dat was God in Jozef; dat was God in Mozes.

Kijk naar David toen hij in zijn stad werd onttroond en verworpen, toen hij de Olijfberg beklom en door zijn eigen zoon werd verworpen. En zijn volk had hem verworpen. En terwijl hij de heuvel opging, liep hij te huilen, keek om naar Jeruzalem, weende. Wat was dat? Het was de Geest van Christus in hem.

Toen de Zoon van David kwam, ongeveer achthonderd jaar later, zat Hij op dezelfde heuvel, verworpen door Zijn eigen volk en weende over Jeruzalem en zei: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb Ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild.”

Het gehele Oude Testament is slechts een voorafschaduwing van het Nieuwe Testament, de toekomende dingen.


Aanhaling genomen uit de prediking: