Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

9 februari

Dag 40

Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, die hun lampen namen, en uitgingen, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Toen zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

Mattheüs 25:1-13
---o--O--o---

Nu, een ogenblikje. “Zal de dwaze maagd worden gered?” Nee! Wat er ook gebeurt, gebeurt nu. Nu, ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan. En de reden ervan is, omdat ze de Verzoening in haar volheid heeft verworpen. Ze is een gelovige, een openlijk belijdende gelovige, maar ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan. De Bijbel zei: “En de rest van hen, de draak spuwde water uit zijn mond om oorlog te gaan voeren...” En wat een uur is dat!

Er is nog nooit een tijd in de geschiedenis geweest waarin de naamkerken zo hunkerend zijn geworden om de doop van de Heilige Geest te vinden. Ik spreek voor de Christelijke Zakenlieden. Het zijn voortdurend Presbyterianen en Lutheranen, Katholiek en alles inbegrepen, Baptisten bij honderden, Kerk van Christus, Nazereners, Pelgrim heiligheidskerk, Zevende-Dag-Adventist, elk van hen komen in groepen binnen, trachten het te vinden... Ziet u?

Nu, dit is iets treffends. Neem dit alstublieft niet als een doctrine, maar begrijpt u wat de Schrift zei dat plaats zou vinden, wanneer dat gebeurde? De tijd was voorbij. Want kijk, er waren tien maagden die uitgingen de Bruidegom tegemoet en de helft van hen hadden olie in hun lamp, de andere helft niet. Dat is het deel van het Lichaam dat dood is en het deel dat levend is. De vijf wijzen, toen de roep kwam: “Zie daar de Bruidegom...” ontwaakten en maakten hun lampen schoon om naar het bruiloftsmaal te gaan. Maar toen de dwaze maagd zei: “Geef ons wat van uw olie, onze lampen zijn uitgegaan (zie?), geef ons van uw olie.” Ze zeiden: “Nee, we hebben net genoeg voor onszelf. Ga het kopen.” En terwijl ze het gingen kopen kwam de Bruidegom.

Toen de bekendmaking uitging, het bevel: “De Bruidegom komt”, wilde iedereen heel snel in orde komen. Is dat niet het uur wanneer het handschrift op de muur staat.

“O, wij willen de doop van de Heilige Geest.” “We wensen dit, dat of het andere!” Maar toen ze het gingen kopen, kwam de Bruidegom. De wijzen gingen binnen en zij werden buiten gelaten, waar wening, weeklachten en tandengeknars zal zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking: