Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 februari

Dag 42

En toen het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u, Mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een ieder van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere? En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in de schotel indoopt, die zal Mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee die mens, door wie de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.

Mattheüs 26:20-25
---o--O--o---

Als het vleselijke en het geestelijke elkaar ontmoeten, is er altijd een botsing. Toen Judas en Jezus elkaar ontmoetten, was er een botsing - de Een was de Zoon van God; de ander de zoon van Satan. Precies zoals er bij Kaïn en Abel een botsing was toen zij elkaar ontmoetten. De een was de penningmeester van de gemeente en de ander herder. Nu, wij komen in deze dagen weer hetzelfde tegen. De vleselijke denominatie tegenover de geestelijke Bruid van Christus. De geestelijke Bruid van Christus is zo heel verschillend van de vleselijke organisaties, dat zij helemaal niet met elkaar vergeleken kunnen worden.

Nu, let op; het natuurlijke probeert altijd het geestelijke te typeren. Maar zoals bij Jakob en Ezau: het zal niet werken. Nee, als het op het doen van goede werken aankomt, geloof ik, dat Ezau werkelijk een beter man dan Jakob was in de ogen van de mens. Hij probeerde voor zijn vader te zorgen (die blind was, een profeet) en al deze dingen die hij probeerde te doen. Maar toch dacht Ezau er niet aan dat het gewoon vleselijk werk was, hij dacht dat hij kon binnengaan door wat hij deed - door iets goeds te doen voor iemand, wat in orde was. Maar Jakobs hele ziel was erop gericht om dat eerstgeboorterecht te krijgen en dat is wat God geestelijk in hem herkende.

Let op. Het heeft altijd als gevolg gehad, dat de natuurlijke de geestelijke haatte. Het deed Kaïn Abel haten; het deed Korach Mozes haten; het deed Judas Jezus haten; en zo gaat het steeds maar door. Het doet de natuurlijke de geestelijke haten, precies zoals Kaïn in het begin Abel haatte, degene waarvan God het offer aannam, en probeert hem te vernietigen. Zij proberen de invloed te vernietigen; zij proberen alles te vernietigen, omdat het niets anders dan jaloezie is. Het begon bij Kaïn en bewees dat het jaloersheid was en het is vandaag nog precies zo als de natuurlijke, de vleselijke, en de geestelijke elkaar ontmoeten. Het bewijst dat het Satan is, en niet anders, omdat jaloersheid van Satan komt. En dan veroorzaakt het een nabootsing van de waarheid - iemand die iets probeert na te bootsen waarvoor zij niet verordineerd zijn. Hoeveel hebben wij daarvan gezien in deze laatste dagen! O, hoeveel!


Aanhaling genomen uit de prediking: