Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

12 februari

Dag 43

En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het aan de discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit; Want dat is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer Ik met u die nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.

Mattheüs 26:26-29
---o--O--o---

Merk op, dat, nadat de veldslag voorbij was, deze Melchizedek Zijn overwinnend kind het avondmaal bediende, (denk daaraan.),een deel van Hemzelf. Nu, we kunnen hier een type in zien, omdat het avondmaal in beeld komt. Na de strijd gaf Hij hem van Zichzelf; het avondmaal is immers een deel van Christus? Zo is het ook, als voor ú de strijd voorbij is, nadat u uzélf overwonnen hebt, dan hebt u deel aan Christus en wordt een deel van dit Wezen. Begrijpt u het?

Jacob worstelde de hele nacht en wilde Hem niet loslaten totdat Hij hem had gezegend. Zo is het! Vechten om te leven! En nadat de strijd voorbij is, dan geeft God u van Zichzelf. Dat is Zijn ware avondmaal. Het stukje brood of een ouwel vertegenwóórdigen het alleen. U behoorde het níet te nemen, ténzij u het hebt uitgevochten en deel van God bent geworden...

Bedenk dat in die tijd het avondmaal nog lang niet was ingesteld; dat gebeurde pas nadat Jezus Christus was gestorven, honderden jaren later.

Maar nadat Zijn kind Abraham de overwinning had behaald, ontmoette Melchizedek hem en gaf Hij hem brood en wijn. Het toonde, dat wij Hem - nadat deze aardse strijd voorbij is - zullen ontmoeten in de hemelen en daar het avondmaal opnieuw zullen gebruiken; het zal het bruiloftsmaal zijn. Jezus zei: “Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.” Klopt dat?

Let ook op dit: Melchizedek ging heen om Abraham te ontmoeten, voordat hij weer terug thuis was gekomen. Wat hebben we hier een prachtig type: Melchizedek ontmoet Abraham vóór hij thuiskomt van de strijd. Weet u dat wij Jezus ontmoeten in de lucht voordat wij thuiskomen? Zo is het! 1 Thessalonicenzen vertelt ons dat; we zullen Hem ontmoeten in de lucht. Een prachtig type hiervan is ook, dat Rebekka Izaäk in het veld ontmoet, in de koelte van de dag. Wij ontmoeten Hem in de lucht. 1 Thessalonicenzen zegt het zo: “Want wij die levend achtergebleven zijn, zullen zij die ontslapen zijn niet voorgaan of hinderen; want de bazuin Gods zal klinken; de doden in Christus zullen eerst opstaan; wij die levend zijn overgebleven zullen samen opgenomen worden met hen, om de Here in de lucht te ontmoeten.” Volmaakt: al deze beelden!

Daarom de theofanie, als u nu bent gestorven en u die theofanie bent ingegaan, wat gebeurt er dán? Dan komt die theofanie naar de aarde om het verloste lichaam op te nemen. En als u Hem van hier tegemoet gaat in de lucht, dan gaat u in dit lichaam de theofanie ontmoeten en wordt opgenomen om de Here tegemoet te gaan in de lucht.


Aanhaling genomen uit de prediking: