Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 februari

Dag 55

En de dochter van Farao ging af, om zich te wassen in de rivier; en haar jonkvrouwen wandelden aan den kant der rivier; toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen, en liet het halen. Toen zij het open deed, zo zag zij dat jongetje; en ziet, het jongetje weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen over hem, en zij zeide: Dit is een van de jongetjes der Hebreeën! Toen zeide zijn zuster tot Farao’s dochter: Zal ik heengaan, en u een voedstervrouw uit de Hebreïnnen roepen, die dat jongetje voor u zal zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: Ga heen. En de jonge maagd ging, en riep de moeder van het jongetje. Toen zeide Farao’s dochter tot haar: Neem dit jongetje mee, en zoog het mij; ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het jongetje en zoogde het. En toen het jongetje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao’s dochter, en het werd haar tot een zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.

Exodus 2:5-10
---o--O--o---

Aan u moeders, die hier vanmorgen zijn, die waarachtig moeders zijn, en ik weet dat velen van u dat zijn; ik denk, elk van u. Laat me u iets zeggen. God zegene u. U bent het vijfde Evangelie, denk ik. Laat me u nu iets vertellen voor uw kinderen, even een klein ding. Want broeder Neville zal waarschijnlijk prediken over... over moeder vanavond, of wie ook, één van ons die predikt, goed, over moeders. Maar luister, laat me u iets vragen.

Herinner u, dat toen Mozes een jongetje was, het z’n moeder was die hem zijn onderricht gaf. Het was een godvruchtige moeder die kleine Mozes op haar knieën zette en zei: “Mozes”, onderwees hem alles. Zij was zijn onderwijzeres, onder Farao, en zei nu deze dingen. Ze zei: “Mozes, op een dag zal je de kinderen van Israël gaan verlossen. Jij bent de jongen die geroepen is. Houd jezelf rein en onbevlekt van de wereld, want jij bent degene. Jij bent het.”

We kennen geen enkele andere plaats waar hij ooit naar een seminarie ging of ooit enig onderwijs kreeg. Hij verkeerde regelrecht in Farao’s paleis, die een heiden was; maar zijn moeder onderwees hem. Dat is een echte moeder. Zij onderwees hem de inzettingen des Heren. Zij vertelde hem hoe hij heilig moest zijn. Zij vertelde hem hoe en wat hij moest leven, en hoe, wat God moest doen, zou doen voor hem. En het bleef Mozes alle dagen van zijn leven bij.

En iedere goede, trouwe, oprechte moeder zal haar kleinen nemen. In plaats van ze naar filmvoorstellingen en danspartijen en dergelijke te zenden, zal zij ze op haar schoot nemen en hen over de Here Jezus Christus onderwijzen!

Onlangs sprak ik hier met een moeder aan de telefoon. En de moeder zei: “O broeder Billy,” zei ze, “mijn arme jongen is in moeilijkheden.” Ze zei: “O, wat zit hij in moeilijkheden!”

Ik zei: “Ja, ik weet het, beste zuster.” En ze zei: “Hij mag verkeerd zijn. Ik weet het niet.” Ze zei: “De één zegt dit en de ander dat. Ik weet het niet. “Maar” zei ze, “het doet er niet toe of hij goed of verkeerd is, ik houd van hem.” Zo is het, “Ik heb hem lief.”

Hij heeft tegen zijn moeder gezegd, hij zei: “Ik ben zo misleid door dit en dat.” Hij zei: “Moeder, ik geloof dat u ongeveer de enige liefste bent die ik echt heb; een vrouw die eerlijk tegen mij is en me niet laat zitten.” Dat is moederliefde. Dat is een echte moeder die haar armen om haar kind wil slaan. Ongeacht of hij goed of verkeerd is, zij gaat regelrecht naar hem toe. Als een moeder zo over haar lieveling kan denken, hoeveel temeer wil God over de Zijnen denken!


Aanhaling genomen uit de prediking: