Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

1 maart

Dag 61

En van daar opstaande, ging Hij weg naar het gebied van Tyrus en Sidon; en in een huis gegaan zijnde, wilde Hij niet, dat iemand het wist, en Hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had, van Hem gehoord hebbende, kwam en viel neer aan Zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicië; en zij bad Hem, dat Hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neemt, en de hondjes voorwerpt. Maar zij antwoordde en zeide tot Hem: Ja, Heere, doch ook de honden eten onder de tafel van de kruimeltjes der kinderen. En Hij zeide tot haar: Om dit woord, ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. En toen zij in haar huis kwam, vond zij, dat de duivel uitgevaren was, en de dochter liggende op het bed.

Marcus 7:24-30
---o--O--o---

Toen het kleine meisje gestorven was, de dochter van Jaïrus, zei de priester: “Kom en leg haar de handen op en zij zal leven.” Maar toen de Romeinse bevelhebber over honderd, de heiden, zei: “Ik ben niet waardig dat U onder mijn dak komt, spreek slechts het Woord.” Dat is het. Ziet u?

De Syrofenicische vrouw, ze was in feite een Griekse. Jezus zei tegen haar, Hij zei: “Het is niet gepast om het brood der kinderen te nemen en het aan de honden te geven.” Zij zei: “Dat is waar, Here, maar de honden onder de tafel eten de kruimels van de kinderen op.” Hij zei: “Omdat u dit gezegd hebt, heeft de duivel uw dochter verlaten.” Zeg daarom goede dingen. Zeg iets goeds over iemand. Praat over Jezus. Zeg iets wat loyaal, wat echt is. Dat is de manier om van duivels af te komen. Hij bad nooit voor het meisje. Hij zei nooit ook maar iets over haar genezing. Hij zei alleen: “Omdat je dit gezegd hebt, omdat je dit gezegd hebt…”

Hattie Wright onlangs, zij vroeg nergens om. Zij zat daar alleen maar, maar zij zei het juiste, wat de Heilige Geest behaagde. En de Heilige Geest sprak terug en zei: “Hattie, vraag iets wat je wilt hebben, wat je ook maar wilt en je zult het ontvangen. Zoek uit of dit echt is of niet. Vraag iets” (de genezing van haar kleine kreupele zuster die daar helemaal verwrongen zat; tienduizend dollar, zodat ze niet hoefde spitten op die heuvels daarginds; de jeugd herstellen aan haar behoorlijk afgetakelde lichaam) “wat je maar wilt vragen, vraag het meteen. Als het niet komt en het wordt niet onmiddellijk aan je gegeven, dan ben ik een valse profeet.” Dat is wat, nietwaar?

Jezus zei: “Zeg tot deze berg…” U hebt gehoord over wat er gebeurd is; dat is de bediening waar we in gaan komen. Wij zijn nu ver op de weg gevorderd. Spoedig zal de Here Jezus komen. En we moeten opnamegeloof hebben in een kerk die veranderd kan worden in een oogwenk om heen te gaan, of anders zullen we niet gaan. Maar maakt u zich geen zorgen, het zal er zijn. Het zal er zijn. En wanneer de kracht van deze gemeente toeneemt, zal het zijn broeders en zusters tevoorschijn brengen; de kracht van die gemeente die opstaat zal zijn broeders en zusters tevoorschijn brengen; de kracht van die gemeente zal de andere broeders en zusters naar voren brengen; dan zal er een algemene opstanding zijn. Wij zien ernaar uit.


Aanhaling genomen uit de prediking: