Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 maart

Dag 70

Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter; daarom werd de naam ervan genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar beproefde Hij het, en zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uw God horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypte gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!

Exodus 15:23-26
---o--O--o---

Mozes had ongeveer twee miljoen mensen bij zich. Hij had kleine kinderen. Hij had oude mannen, oude vrouwen. Hij had kreupelen en blinden. Gedurende één week werden er duizenden baby’s geboren. En Mozes, dokter Mozes was daar ginds in de woestijn met al deze mensen. Ik zou graag eens in zijn medicijnkastje kijken, u niet? Ik zou graag eens zien wat dokter Mozes in zijn medicijnkastje had staan. Laten we eens een kijkje nemen in de medicijnkast en zien wat hij had.

“Mozes, wel, wat heb je daar zoal in, Mozes?” Wel, we ontdekken dat gedurende die veertig jaar durende reis er meer dan twee miljoen baby’s werden geboren. Dat is juist. “Wat gebruikte je, Mozes? Wat heb je gebruikt voor al deze kwetsuren en pijnen en kankers en blindheid en doofheid en stomheid? Wel, ze hebben mij verteld, dat toen jij uit de woestijn kwam er geen enkel zwak persoon onder hen was.” Zeg, zouden niet enigen van deze doktoren daarin willen kijken? In die medicijnkast?

“En nog iets, Mozes, wat heb je op deze mensen gesprenkeld zodat zelfs hun kleding niet versleet? Zelfs hun schoenen versleten niet terwijl ze over deze rotsen liepen.” Als u daar ooit bent geweest, dan weet u hoe de woestijn er uitziet; je verslijt er al in drie dagen een paar schoenen. En er ging zelfs niet een stukje leer vanaf gedurende veertig jaar. “Mozes, wat zat er in je medicijnkastje?”

Laten we erin kijken. Ik zie het: “Heb één recept gekregen, ‘Ik ben de Here die u geneest.’” Dat maakt het vast. Amen.

Iemand zei: “O, Mozes, mijn vader was hier en is gevallen en heeft zijn been gebroken. Wat hebt u voor hem?”

“Ik zal eens zien. ‘Indien gij Mijn stem gehoorzaam bent, alles doet wat Ik bevolen heb, dan zal Ik geen van deze plagen op u leggen als bij de Egyptenaren, want Ik ben de Here die u geneest.’ Vertel hem dat.” Hij werd gezond. Amen. Dat is juist.

“O, hij is ernstig ziek. Mijn baby heeft koliek, of longontsteking, het is heel erg. Dokter Mozes, wat kan ik doen?”

“Laat eens zien wat ik heb. ‘Ik ben de Here die u geneest.’” Dat maakt het vast. Amen. Daar gingen ze weer, op weg, zich verheugend. Dat was alles wat hij nodig had: “Ik ben de Here die u geneest.”

Terwijl er meer dan zeshonderd absolute beloften van Goddelijke genezing alleen al in het Nieuwe Testament staan, en dan nog God in twijfel trekken. Hoe zal het oordeel er voor ons uitzien?


Aanhaling genomen uit de prediking: