Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 maart

Dag 71

De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet weerspannig, Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef Mijn rug aan hen, die Mij slaan, en Mijn wangen aan hen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.

Jesaja 50:5-6
---o--O--o---

Al de oude profeten spraken van Hem. Geheel de Geest, elke deel, elk klein deel, verheerlijkte niet de ware profeet zelf; al de ware profeten manifesteerden Hem, spraken van Hem. En alles wat zij zeiden werd in Hem vervuld. Het toonde aan dat het de Geest van God in hen was, want het werd vervuld. Wat was het? God sprak van Zichzelf. Ziet u? God manifesteerde Zichzelf door deze profeten heen.

Niet om eer aan te nemen: “Wie zal de volgende president zijn? En wie zal dit zijn?” En ze slaan u op het hoofd: “Zeg ons wie u sloeg en wij zullen u geloven.” Dat is het niet. Het is iets om God te manifesteren. Het is niet om van broeder Weathers hier, of broeder Shores, of broeder Zus-en-zo daar buiten, een groot man te maken en hem iets groter te maken dan de rest van de mannen van zijn groep en om van hem de grootste man in Phoenix te maken. Het is niet om van William Branham iets groots te maken. Maar waar is het om te doen? Het is niet om van Oral Roberts of Billy Graham iets groots te maken. Maar het zijn de harten, wij proberen iets te bereiken voor het Koninkrijk van God. Het manifesteert God. Alle gaven en dingen maken de een niet groter dan de ander. Het doet ons gewoon allen samen werken voor de volmaking van het lichaam, om ons als één volk samen te brengen, als een volk van God. Maar wanneer u ziet dat zij ermee in tegenspraak gaan, vervloek hen niet; laat hen gewoon gaan, iemand moet het doen. Maar wacht tot Jezus in kracht komt.

Nu, wij zien dat al die profeten spraken. Ieder van hen verheerlijkte God en de komende Messias. En wanneer zij in de Geest kwamen, handelden zij en spraken en leefden het leven uit net zoals de Messias deed. Als het dat deed aan die zijde van het kruis, sprekend van Zijn komst, hoeveel temeer zal het na Zijn komst de Geest van de Messias in de gemeente brengen om te handelen, te doen, te werken en te leven zoals de Messias? Het is de Geest van God.

Onderscheid die geest, zie of het uit God is of niet. Zie of hij handelt zoals Hij. Zie of uw emoties... Als iemand herrie tegen u schopt en vuil op uw leven smijt en u weet dat u zo onschuldig bent als u maar kunt zijn en u weet dat u de Geest van God hebt, probeer dan niet om uzelf af te scheiden. Probeer niet om hen gemeen te behandelen. Vervloek hen niet. Wandel gewoon voort, wetend dat God dat deed om u een test te geven en te zien hoe u het zou opnemen.


Aanhaling genomen uit de prediking: