Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 maart

Dag 73

En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht allen aan Mij geërgerd worden; want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot Hem: Of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer: Al moest ik met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! En eveneens zeiden zij ook allen.

Marcus 14:27-31
---o--O--o---

U zult fouten maken, u zult vallen, u zult opzettelijk verkeerd doen, u zult weggaan en dingen doen. Dat betekent niet dat u verloren bent, dat betekent dat u correcties zult gaan krijgen.

Mijn kinderen zullen dingen doen, de uwen ook, waarvan ze weten dat het tegen de regels is. En ze weten wat ze kunnen verwachten als ze het doen; ze zullen er een pak slaag voor gaan krijgen, soms een goed pak. Maar het blijft toch uw kind! Zeker!

Het is onmogelijk voor die mens om ooit weer verloren te gaan, die eens werd geboren uit eeuwig leven. God is geen Indianengever. “Hij, die Mijn Woorden hoort, en gelooft in Hem die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nimmer in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. En Ik zal hem opwekken ten laatste dage.” Dat is Gods belofte.

Nu, als u verder gaat en zegt: “O, wel, dan kan ik gewoon doen...” Ik doe altijd wat ik wil doen. Maar als u een Christen bent, dan wilt u datgene niet doen wat verkeerd is, vanwege het leven zelf in u, het fundament zelf. Als u verkeerd wilt doen, dan toont dat, dat het verkeerde hier binnen in zit. Hoe kunnen bitter en zoet water uit dezelfde bron komen?

Dus bent u helemaal in verwarring over een of ander soort emotie of fabelachtig iets, of wat anders, een sensatie, vergeet het! Ga terug naar het altaar en zeg: “God, neem mijn oud zondig leven weg, en breng mij in zo’n toestand dat mijn hele verlangen...” Hij die uit God geboren is, doet geen zonde. Dat is waar. Hij heeft geen verlangen zo te doen.

Zeker de duivel zal hem hier en daar in de val laten lopen, maar niet opzettelijk. De Bijbel zei het. Ziet u, de duivel zal hem zo nu en dan vangen. Zeker zal hij dat. Hij probeerde onze Here Jezus een val te zetten. Hij deed het met Mozes en ving hem. Hij deed het met Petrus en ving hem. Hij deed het met velen, maar... Petrus verloochende Hem zelfs, maar toen ging hij heen en weende bitterlijk; er was iets in hem.


Aanhaling genomen uit de prediking: