Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 maart

Dag 76

En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over de gehele aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur, riep Jezus met grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: Ziet, Hij roept Elia. En er liep één, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elia komt, om Hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!

Marcus 15:33-39
---o--O--o---

Zelfs Pontius Pilatus zei: “Ik vind geen fout in Hem.” Niemand kon iets vinden.

Judas Iscariot zei: “Ik heb onschuldig bloed verraden.”

De heidense vrouw van Pilatus had een droom en stuurde een jongen vanuit het paleis. Ik kan Pilatus daar zien staan terwijl hij op het punt staat het oordeel over Jezus uit te spreken. Ik hoor een paard in galop daarheen komen. Een jongen springt er vanaf, valt naast zijn meester neer, staat op en geeft hem een stuk papier. Hij kijkt er naar. Ik zie hoe zijn gezicht wit wordt, zijn knieën knikken tegen elkaar aan. Laten we over zijn schouder kijken om te zien wat er staat.

Dit komt nu van een heiden. Er staat: “Heb niets van doen met deze Rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in een droom vanwege Hem.”

Ik vertel u. Iedere vijand moest over Hem getuigen. De maan, sterren weerhielden die dag hun heerlijkheid. Dat was de Zoon van God. De Romeinse centurion zei: “Waarlijk, dat was de Zoon van God.”

En hij zei: “Ik heb onschuldig bloed verraden.” Halleluja! Beslist. Hij is vanavond Gods toebereide weg.

Iedere man of vrouw die ooit iets voor God heeft gedaan, dat waren mannen en vrouwen die dat geloofden, daar aan vast hielden en het bewaarden. Het heeft de harten van dichters gedurende de eeuwen ontroerd.

Als ik denk aan Eddy Perronett in het verleden, wat denk jij van Christus, Eddy Perronett, toen je dat geweldige lied schreef?

Alle lof voor de kracht van Jezus’ Naam!

Diep buigen engelen neer;

Brengt voort de koninklijke diadeem,

En kroont Hem aller Heer.

En ik denk aan Hopkins, nadat hij werd vervolgd en van alles, wat hij doorstond; hij zei:

Als ik het wond’re kruis aanschouw

Waarop de Prins van glorie stierf,

Dan acht ik mijn grootste gewin slechts als schade…


Aanhaling genomen uit de prediking: