Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 maart

Dag 79

En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth; Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam noemen JEZUS.

Lukas 1:26-31
---o--O--o---

Als u wilt dat er engelen aan u verschijnen, houd uw gedachten dan gericht op God en bij de dingen van de wereld vandaan. Gaat u naar uw werk, gaat u naar uw kerk, gaat u naar de afwas, waar u ook bent, houd uw gedachten dag en nacht op Hem gericht. Dan zal God iets doen. U beweegt uzelf dicht naar Hem toe, u hebt de wereld buiten gesloten; alleen u en Hij zijn bij elkaar.

Deze verschijning van de engel maakte de kleine maagd bevreesd. Haar was onderwezen dat de dagen van wonderen voorbij waren. Maar zij had iets zien gebeuren. De engel had tegen haar gezegd: “Wees gegroet, Maria.” “Heil,” betekent “stoppen”. En hij had een boodschap voor haar. Wanneer een engel komt, heeft hij een boodschap voor u. En de Heilige Geest, Gods engel is hier vanavond met een boodschap voor iedere gelovige. Houd Hem slechts in uw gedachten. Blijf over Hem denken, hoe lieflijk Hij is, hoe zoet Hij is, denk aan Zijn beloften. Als u ziek bent, houd dit in uw gedachten: “Hij werd verwond voor mijn overtredingen; Hij werd verbrijzeld voor mijn ongerechtigheden; de straf die mij de vrede aanbrengt was op Hem; en door Zijn striemen werd ik genezen.” Houd uw geest zo geconcentreerd, dan zal er iets met u gebeuren. Plotseling zal er iets naar u toekomen, een zalving zal naar u toekomen en daar komt u van die stoel af. “Nader tot de Here, en Hij zal tot u naderen.”

En ze keek naar deze grote engel en zijn naam was Gabriël. Nu, er zijn engelen van de Here, velen van hen, en ze komen naar de aarde en brengen boodschappen. Maar Gabriël, wanneer hij komt, dan staat er iets belangrijks te gebeuren. Hij was degene die de eerste komst van Christus aankondigde; hij zal ook degene zijn die de tweede komst van Christus zal aankondigen.

En hij vertelde Maria: “Gij hebt genade gevonden bij God.” Wat een boodschap om tot haar te brengen. “Gij hebt genade gevonden bij God.” En terwijl zij over deze Schriftplaats nadacht, toen werd die Schriftplaats aan haar bevestigd.

Nu, als u ziek bent, denk dan aan die Schriftplaats. Als u verloren bent, denk aan die Schriftplaats. Als u de Heilige Geest wilt, denk aan die Schriftplaats, en de Heilige Geest zal het aan u bevestigen.


Aanhaling genomen uit de prediking: