Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

20 maart

Dag 80

Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, dat gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper; Alsook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar. En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen; en sittimhout; Olie voor de luchter, specerijen ter zalfolie, en voor het rookwerk welriekende specerijen; Sardonixstenen, en vervullende stenen voor de efod, en voor de borstlap. En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. Naar al wat Ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel, en een voorbeeld van al zijn gereedschap wijzen zal, juist alzo zult gij dat maken.

Exodus 25:1-9
---o--O--o---

Maar bedenk dat zij er alleen maar van spreken, zoals een valse dollar er alleen maar van spreekt dat er ergens een echte is. Als u dit organisatiespul ziet groeien en voorspoed hebben, zoals er gezegd wordt, dat “bedrog voorspoed zou hebben in zijn hand”, bedenk slechts dat er ergens een kleine Gemeente van God is, werkelijk met de Heilige Geest gevuld, waarachtig, die zich opwaarts beweegt op de ladder. Kijk niet naar de grote organisatie.

Van welke grotere gemeente is er sprake in de Bijbel dan het gemeentetijdperk van Efeze? Toen Paulus door de bovenlanden van Efeze reisde en tot deze gemeente kwam, bestond deze uit twaalf mannen. Dat is juist. En zij waren allen goede mensen, die juichten en een goede tijd hadden, maar nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen. Paulus zei: “Hebt u de Heilige Geest niet ontvangen sinds u geloofd hebt?”

Ze zeiden: “Wel, wij wisten niet dat er een Heilige Geest was.”

Hij zei: “Hoe werd u dan gedoopt?” Als het geen verschil maakte, waarom zei hij dat dan tegen die gemeente daar?

Ze zeiden: “We zijn al gedoopt door een van de grootste mannen die er ooit op aarde stond, Johannes de Doper, die onze Here doopte. Is die doop niet goed genoeg?”

Hij zei: “Nee meneer. U moet overgedoopt worden, omdat het Koninkrijk verzegeld wordt tot iets anders.” Hij zei: “Johannes doopte alleen maar tot bekering, niet tot vergeving van zonden, zeggende dat U zou geloven in Hem, die zou komen, dat is, in Jezus.” Toen zij dit hoorden, werden zij overgedoopt in de Naam van Jezus Christus. Juist, precies. Zij volgden de Schrift.

U weet, bij de inwijding vanmorgen, dat Mozes het patroon volgde dat hij in de Hemel zag en een tent oprichtte om het af te beelden. Toen Salomo de tempel bouwde (wat deed hij?) volgde hij het patroon dat Mozes volgde, door de tent, de Schrift in lijn houdend.

Toen God tot Zijn tempel kwam voor de laatste dagen, deze Tempel, de Heilige Geest, “een lichaam hebt U Mij bereid”, viel de Heilige Geest op de Dag van Pinksteren, en de boodschap was: “Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en uw kinderen, en degenen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”


Aanhaling genomen uit de prediking: