Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 maart

Dag 87

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en de dag der wraak van onze God; om alle treurigen te troosten; Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt wordt.

Jesaja 61:1-3
---o--O--o---

Prediker, gemeentelid, goede man, man met een hoge moraal, wat u ook bent, en u weet dat God de drang naar sigaretten van u weggenomen heeft. Vrouwen, u weet dat Hij de drang naar het dragen van shorts, kort haar en dat alles, van u weggenomen heeft. U weet dat Hij het gedaan heeft, maar als u zich dan omkeert, en het weer doet, dan acht u het bloed des verbonds onrein, als was het een onheilig iets, hoewel dat u heiligde en tot zover heeft gebracht...

Zoals de verspieders indertijd, toen ze in het grensgebied waren gekomen en het doorzochten, en zeiden: “Wel, ik weet dat het daar is, maar de tegenstand is te groot. Wij zijn als sprinkhanen.” Ze kwamen om in de woestijn. Grensgelovigen...

Kom toch niet tot zover en zeg: “Ik geloof de Boodschap.” Gehoorzaam de boodschap! Kom in Christus. U kunt zeggen: “Ik geloof elk woord dat u zegt, broeder Branham.”

Dat is goed, maar dat is gewoon omdat u in staat bent het te lezen. Neem de Boodschap. Neem in uw hart dat u het teken moet hebben. Het zelfde leven dat in Christus was, moet in u zijn. “Wanneer Ik dat zie, zal Ik u voorbijgaan.”

Als wij de grote tekenen van de eindtijd heden op aarde zien, weten wij dat het zo is. Ziet u, ik heb lang, een lange tijd, gewacht met u deze boodschap te brengen. U hebt de tekenen van de eindtijd gezien. Ik heb het u gepredikt, en het u door alles bewezen wat Christus gezegd heeft, is dat niet waar? U zult dat erkennen. Wij leven in de eindtijd en ik zie niets meer dat nog over is.

U zegt: “Hoe zit het dan met het merkteken van het beest?” Wel, degenen die de Heilige Geest afwijzen hebben reeds het merkteken van het beest. De straf zal later komen.

Wanneer in Israël de bazuin in het jubeljaar schalde. Hebt u erop gelet dat Christus dat voorgelezen heeft? Hij las alleen de helft ervan, omdat de helft ervan voor die tijd van toepassing was, ziet u. “Hij heeft Mij gezonden om gebrokenen van hart te verbinden en bevrijding te prediken (enzovoorts. Ziet u?), om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” De rest heeft Hij nooit voorgelezen. Hij legde de boekrol neer, omdat dat voor deze tijd bestemd was. Hij las er alleen een gedeelte van, dat deel ging over Zijn dagen.

Welnu, dit is wat Hij heden doet. Daarover spreekt Hij door de zalving van Zijn Heilige Geest tot de gemeente vandaag. Dit is het uur. Nu is het tijd. Neem het aan, mensen; ontvang het.


Aanhaling genomen uit de prediking: