Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 maart

Dag 88

Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven. De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden!

Exodus 33:20-23
---o--O--o---

Thomas zei tot Hem: “Here, toon ons de Vader”. Dat zal hem bevredigen.

Hij zei: “Ben Ik zo lang bij u geweest en kent gij Mij niet? Wanneer gij Mij ziet, hebt gij de Vader gezien. En waarom zegt gij: ‘Toon ons de Vader.’?”

Nu, de Eenheidskerk vatte dit op, de eenheidsgroep, en probeert Vader, Zoon en Heilige Geest gewoon tot één bediening en één plaats te maken, net zoals uw vinger één is. Dat is fout. God kon niet... Jezus kon niet Zijn eigen Vader zijn. Als Hij het was, dan was Hij een... Wel, hoe kon Hij Zijn eigen Vader zijn?

En als God een mens is, apart van de Heilige Geest, dan had Hij twee Vaders. Want de Bijbel zei dat de Heilige Geest Maria overschaduwde en zij werd zwanger, en de Bijbel zei in Mattheüs 1:18, dat wat in haar verwekt was, uit de Heilige Geest was. Dan, welke is Zijn Vader, de Heilige Geest of God? Het is beide dezelfde Geest of Hij had een onwettige geboorte uit twee geesten. Dat is een Katholiek dogma, het was nooit een Bijbelse lering. En Maarten Luther bracht het daaruit mee met een heleboel ander katholicisme dat er in de Lutherse kerk is. En Wesley ging ermee door, en het gaat nog steeds door, maar het is een dwaling. Het is niet de waarheid, was het nooit. Nooit was het een Bijbelse leer. Nooit was het een gebod in de Bijbel om drie goden te onderwijzen. Er is één God. En Jezus zei: “Hoor, o Israël, Ik ben de Here, uw God.” Eén God, niet drie goden.

In Afrika dopen ze eenmaal voor de Vader, eenmaal voor de Zoon, en een keer voor de Heilige Geest. En dan komt er een arme Jood aan en zegt: “Welke van hen is uw God?” Welke? De Vader, Zoon of de Heilige Geest? Zij zijn alle drie Eén. De Bijbel zei dat ze Eén waren.

Jezus was een huis waarin God woonde, de Bijbel zei dat. I Timotheüs 3:16: “Buiten twijfel (onbetwistbaar) groot is de verborgenheid der godzaligheid. Want God werd gemanifesteerd in het vlees, verscheen aan engelen, en verkondigd, geloofd en opgenomen in heerlijkheid.” Dat was God! De Bijbel zei: “Zijn Naam zal heten Immanuël, hetgeen betekent: ‘God met ons’.” De Bijbel zei dat in Jezus, in Hem, de volheid der Godheid lichamelijk woonde.

Zoals we het onlangs ‘s avonds namen, God was in den beginne Geest. En toen ging van God de Logos uit, of de Theofanie, wat een vorm van een man was, genaamd de Zoon Gods (vooraf voorgesteld). Hij kwam op aarde in een lichaam van vlees, zelfs voor Hij in Jezus Christus kwam. Nu, slikt u dat ene maar even, broeder. Ik zal het u bewijzen.

Toen Mozes Hem zag zei hij: “Laat mij Uw vorm zien, Heer.” En God verborg Hem in een rots. En toen Hij voorbijging zei hij: “Het was het achterdeel van een man.” Dat was die Theofanie. Dat is het precies. Toen moest die Theofanie vlees worden gemaakt. Niet een andere persoon, maar dezelfde Persoon moest vlees worden om de prikkel des doods weg te nemen.


Aanhaling genomen uit de prediking: