Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

29 maart

Dag 89

En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinaï afging (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, dat het vel van zijn aangezicht glinsterde, toen Hij met hem sprak. Toen nu Aäron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel van zijn aangezicht; daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep Mozes hen; en Aäron, en al de oversten in de vergadering keerden weer tot hem; en Mozes sprak tot hen. En daarna traden al de kinderen Israëls toe; en hij gebood hun al wat de HEERE met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een bedekkingl op zijn aangezicht gelegd.

Exodus 34:29-33
---o--O--o---

God was versluierd in Mozes. God was in Mozes, gesluierd, en de tegenwoordigheid van God was in hem. Hij was zo volmaakt toen dat Woord zo in hem was, dat hij zijn gelaat moest sluieren. Hij was een betuigd profeet, die het Woord ontvouwde en zei: “Gij zult niet, gij zult, gij zult niet”...

Teneinde Zijn Woord aan die generatie te geven, versluierde Hij Zich in een menselijk wezen, anders zou het Woord zelfs de eruit geroepenen hebben verblind. Ziet u? Zelfs de mensen die daar bij stonden, die al uitgetrokken waren, konden deze aanblik niet verdragen. U leest het in Exodus, dat men tot Mozes zei: “Laat Mozes tot ons spreken, niet God.”

Ziet u nu waarom de Vuurkolom niet al te vaak verschijnt?

God zei: “Zo zal Ik het doen, Ik zal u een profeet uit uw midden verwekken; Ik zal er één voor u doen opstaan.” En Hij kwam, helemaal precies zoals was gesproken, Hij die niet alleen het Woord hàd, maar die het Woord wàs.

Hij zei: “Als ze willen zien was het Woord is, nu, Mozes, Ik verscheen aan u in de brandende braamstruik. Ik zal neerdalen en die berg in brand steken. Dan zullen ze zien dat u de waarheid hebt verteld. Ik zal hier op dezelfde manier opnieuw verschijnen, in een vuur. Ik zal hier verschijnen en zo voor de mensen uw bediening betuigen en bewijzen”. Dat vertelde Hij hier Mozes met zoveel woorden.

Merk op, Hij zei: “Nu, zal Ik u gaan verheerlijken voor het volk. U vertelde hun toch dat Ik u ginds ontmoette in die brandende struik? Wel, Ik zal terugkomen met hetzelfde vuur, en Ik zal het volk laten zien, dat u dat niet hebt gelogen.” U zou het zelfs wetenschappelijk kunnen bewijzen als u dat zou willen, ziet u. “Ik zal regelrecht neer gaan komen om hun dit te laten weten.”

Maar toen het begon te donderen, toen Jehova begon met deze donderslagen te laten klinken, toen riep het volk: “O, nee, nee, laat Jehova toch niet spreken, want we zullen sterven.”

Ziet u, Hij moest versluierd worden. Dus versluierde God Zich in Mozes en gaf Hij Mozes het Woord. Toen daalde Mozes af en sprak hij het Woord van de Here, met een sluier over zijn gelaat. Is dat waar? Jehova, versluierd in de gestalte van een profeet. God zei dat Hij niet meer op die wijze zou spreken. Hij zou voortaan alleen tot hen spreken door een profeet. Dat is de enige wijze waarop Hij het sindsdien zou doen. Dat is de enige manier waarop Hij ooit heeft gesproken. Zo is het. Nimmer op een andere wijze.


Aanhaling genomen uit de prediking: