Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

26 maart

Dag 86

En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op de dag van de sabbat in de synagoge; en stond op om te lezen. En Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja; en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, waar geschreven was: De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. En toen Hij het boek toegedaan en aan de dienaar teruggegeven had, zat Hij neer; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden, die uit Zijn mond voortkwamen; en zeiden: Is deze niet de Zoon van Jozef? En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelf; al wat wij gehoord hebben, dat in Kapernaüm geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland.

Lukas 4:16-23
---o--O--o---

Hij had dorst zoals wij. Hij wist wat het was om het zonder te stellen. En Hij was ziek zoals wij zijn. Hij zei: “Zullen ze niet tegen Mij de oude gelijkenis zeggen: Geneesheer, genees uzelf?” Maar Zijn grote krachten waren niet voor Hemzelf. Hij had de macht om het te doen, maar Hij kon het niet op Zichzelf gebruiken; nee.

Iemand zei onlangs tegen mij, zei: “Broeder Branham, voor dat er ook maar iets gebeurt, weet u er alles van. Wat zal er met u gaan gebeuren?”

Ik zei: “De gave is niet voor mijzelf. Ik kan het niet voor mijzelf gebruiken. Het is voor u. U bent degene die ervan profiteert, niet ik, ik ben slechts een openbare dienstknecht van God, voor u.”

De prediker is een openbare dienstknecht. Hij staat daar, net als een lelie van het veld, de hommel vliegt erin en haalt zijn deel, de honingbij vliegt erin en haalt het hare, de voorbijganger haalt het zijne, en alle anderen. Hij zwoegt dag en nacht om zijn glans te houden. En de Evangelieprediker doet hetzelfde; hij wandelt in de lijn van God, houdt zijn getuigenis waarachtig, opdat de wereld haar deel van hem zou mogen nemen. Ziet u, meneer Voorganger-Lelie? Hij is een goede. Jezus zei: “Aanschouw hem. Salomo is niet als hij.” Dat is waar. Doctor Lelie, ik denk dat u hem allemaal kent. Ziet u?

“Aanschouw de leliën op het veld, hoe zij zwoegen, en toch zeg Ik u, Salomo in al zijn heerlijkheid...” Een lelie moet dag en nacht worstelen om de uitstraling te krijgen, om zijn kleding in orde te houden, om de geur en zo gaande te houden. En anderen... Hij opent zichzelf en ze komen langs en nemen het uit hem. De bij en de vlieg, en alles wat voorbij komt, goed of slecht, neemt gewoon van hem.

Dat is de manier waarop de dienstknecht van Christus is, de Christelijke dienstknecht, opent zichzelf: “Neem maar van mij, wereld.” Niets voor zichzelf, het is voor de ander. Dat is wat Christus werd, toen Hij bloedverwant van ons werd. Hij werd mens, opdat de wereld zou mogen deel hebben aan Zijn gerechtigheid, zie, en tot zonen van God gemaakt worden.


Aanhaling genomen uit de prediking: