Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 april

Dag 95

Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende: Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.

Jeremia 1:4-6
---o--O--o---

Een profeet is een ziener die het hart van de mensen ziet en de dingen voorzegt die zullen gebeuren. En nu, er is een gave van profetie. Die is in de gemeente met de lokale leden. Het kan op ieder van hen vallen. Ze geven een profetie. Maar deze kan niet door de gemeente worden ontvangen tenzij het wordt beoordeeld door twee of drie getuigen. En zij moeten daar hun goedkeuring aan geven om te zeggen dat het van God komt. Dan moeten ze opletten of het gebeurt. Dan kan het zijn dat het nimmer meer op die broeder of zuster valt. Het zou een ander kunnen zijn. Dat is een gave van profetie.

Maar een profeet, p-r-o-f-e-e-t, wordt geboren als profeet, werd daar al voor verordineerd voordat de wereld zelfs begon. Ziet u? Nu, neemt u nu Jezus Christus, de Koning der profeten. Hij was vanaf de hof van Eden het Zaad van de vrouw, profeet. En Mozes werd als een schoon kind geboren, een profeet. Johannes de Doper, wel, Jesaja zag hem zevenhonderdtwaalf jaar voordat hij geboren werd, en hij zei dat het ‘de stem was van iemand die het uitriep in de woestijn’, zevenhonderdtwaalf jaar voordat hij werd geboren. Jeremia: God zei dat zelfs voordat hij in de moederschoot was geformeerd, Hij hem al kende en hem heiligde en hem verordineerde om een profeet voor de volkeren te zijn. Ziet u? Profeten hebben het Woord van God en worden als profeet geboren. Een gave van profetie is anders. Dat is een gave.

Welnu, er bestaan vijf verordineerde gaven in de gemeente: apostelen, profeten, leraars, herders, evangelisten. Nu, dat zijn de vijf gaven die God door Zijn voorkennis in de gemeente heeft geplaatst. Dan zijn er negen gaven die in de lokale gemeente zijn: spreken in tongen, uitleg van tongen, en gaven van wijsheid en kennis en profetie, enzovoort. Deze negen geestelijke gaven die door de gemeente opereren. Maar daarnaast zijn er vijf ambten die God in de gemeente plaatst. En o, hoe houden we ervan deze allemaal in de gemeente te zien opereren.

Een er van is de herder, leraar, en dergelijke dingen. Dan komen de andere erbij om ze te bevestigen. Gaven zijn er om te vergroten. En God heeft het zo gemaakt dat zelfs een dwaas geen excuus zou kunnen hebben, nietwaar? Zo eenvoudig is de manier waarop God ze heeft gemaakt. En daar houd ik van. Hoe eenvoudiger u wordt, hoe groter u zult worden voor God. Dat is juist. Probeer nooit uzelf te verheffen. Als u dat doet, brengt u uzelf naar beneden. Ziet u? Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden.


Aanhaling genomen uit de prediking: