Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

12 juni

Dag 164

En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!

Handelingen 2:38-40
---o--O--o---

Denk eraan dat er nooit één persoon in de Bijbel was, voor het organiseren van de Katholieke kerk, die ooit gedoopt werd op een andere wijze dan in de Naam van Jezus Christus. Er wordt geen plaats in de Schrift of in de geschiedenis gevonden, waar iemand ooit gedoopt werd in de gemeente van de levende God in de naam van de titels van Vader, Zoon, Heilige Geest. Het is een Katholiek dogma en geen Bijbelse leer.

Toen ik door een priester ondervraagd werd, vroeg ik hem daarnaar. Hij zei: “Dat is de waarheid, maar wij zijn de kerk. Wij kunnen veranderen wat wij maar willen. De soevereiniteit is in de kerk. God is in Zijn kerk.”

Ik zei: “God is in Zijn Woord. En als de kerk is...” Ik zei: “God is het Woord. En als de kerk in tegenspraak is met het Woord, dan geloof ik de kerk niet.” Ik laat het woord van ieder mens een leugen zijn, of hij nu priester is, paus of wat dan ook, en Gods Woord de Waarheid. Paulus liet ieder mens overdopen, als hij niet in de Naam van Jezus Christus gedoopt was, ongeacht hoe hij ook gedoopt was.

En nadat sommigen reeds de Heilige Geest ontvangen hadden, zei Petrus: “Kan ook iemand het water weren, ziende dat dezen de Heilige Geest ontvangen hebben (Handelingen 10:47) -- ziende dat dezen de Heilige Geest ontvingen gelijk ook wij...?...?” En hij beval hen: “Voordat u de plaats verlaat, alhoewel u de Heilige Geest ontvangen hebt, komt en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus”, want aan Petrus was de sleutel tot het koninkrijk gegeven... Zeggende: “Wat gij ook zult binden op aarde, Ik zal het in de Hemel binden.” En wat doet een sleutel? Het ontsluit iets, het geheimenis.

En toen Jezus zei: “Gaat heen en doopt hen in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes” werd dat daar geplaatst om de ongelovige te verblinden... Let op. Waarom voerde Petrus dat niet woord voor woord uit? Hij moest. Als een mens gedoopt wordt in de titels Vader, Zoon, Heilige Geest, dan is hij helemaal nooit gedoopt; hij heeft geen naam. Vader is geen naam; Zoon is geen naam, en Heilige Geest is geen naam. Heilige Geest is wat het is; zoals ik een mens ben. Het is de Heilige Geest. Vader is een titel; ik ben een vader. Zoon is een titel, ik ben een zoon. Mens is een titel; dat ben ik. Maar mijn naam is William Branham. In de Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest is de Naam van Jezus Christus. Jezus zei: “Ik kom in de Naam van Mijn Vader.” Wat is de Naam van de Vader? Iedere zoon komt in zijns vaders naam, en de Naam van de Vader is Jezus Christus. Ziet u wat ik bedoel?

Petrus, die daar stond met de openbaring waarop Hij de gemeente bouwde, van Wie Hij was, zei: “Bekeert u, een ieder van u, en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus.” En nooit... De sleutels draaiden om in de hemel en op aarde. “Er is onder de mensen geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor u behouden moet worden.”


Aanhaling genomen uit de prediking: