Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 juni

Dag 170

Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, voor eeuwig.

Psalm 16:9-11
---o--O--o---

En nu, vergeet niet dat toen Hij stierf, Hij eerst ging prediken tot de zielen die in de gevangenis waren... die in de gevangenis waren en getuigde dat Hij “Het Zaad van de vrouw” was. Hij was: “Degene die Henoch zag komen met tienduizenden van Zijn heiligen.” Hij moest getuigenis afleggen van de Schriftplaatsen die waren gepredikte door Noach en door Henoch en door de rechtvaardigen dat “Hij Die was”. Alles moest Hem erkennen!

Toen daalde Hij af in de hel en ontving de sleutels van dood en hel van de duivel.

Hij kwam terug naar boven in het Paradijs en bracht Abraham, Izaäk en Jakob en al de rechtvaardigen; en zij stonden op (Mattheüs 27) en zij kwamen uit het graf en verschenen in de stad en verschenen aan de mensen op straat. Halleluja! Daar bent u er!

Terwijl Zijn ziel hier ginds aan het getuigen was tegen de verlorenen, hier beneden de sleutels afnemend van de duivel en terugkomend en Abraham en Izaäk meenemend, lag Zijn ziel in de... Zijn ziel was daar bezig dit te doen, en Zijn lichaam lag in het graf. Dat is de reden waarom Jezus zei... De mensen zeggen: “Wel, waarom zegt Jezus, ‘Drie dagen en Ik zal het opwekken. Na drie dagen zal Ik opwekken’? Hij stierf op vrijdagmiddag, werd opgewekt op zondagmorgen.”

Maar let op, het was “binnen drie dagen” als u het woordenboek zou nemen. Want Hij wist dat David onder de zalving (de zalving van de Heilige Geest) zei: “Ik zal Mijn Heilige geen verderving laten zien.” Hij wist dat dit op Hem betrekking had. Hij wist dat Hij daarmee bedoeld werd. Hij was Gods Heilige en Hij wist dat ontbinding optreedt in tweeënzeventig uur. Ergens binnen die drie dagen kwam Hij daar weer uit, omdat de Schriften niet gebroken kunnen worden.

En elke belofte erin heeft betrekking op mij en u, het is voor ons!

Hij zei: “Vernietig dit lichaam en Ik zal het in drie dagen opwekken.” Want Hij zei zelfs: “Ik zal Mijn ziel in de hel niet laten noch Mijn Heilige verderving doen zien.”

Hij wist dat in drie dagen dat lichaam eruit zou komen. Hij bleef daar niet de volle drie dagen. Nee meneer. Zeker niet. Hij bleef slechts van vrijdagmiddag tot zondagmorgen, niet één cel van dat lichaam kon verdorven worden.

En Hij was dood en gebalsemd en gewikkeld in doeken en gelegd in een graf. In dat hete, moerassige land, slechts een paar uur en Hij zou gaan verderven. Je begint te versterven, weet u, zijn lichaam, zijn neus valt in en zo, verderf zet in; in dat hete, vochtige land. En het zou zijn gaan verderven omdat het een lichaam was. Maar Hij wist, voordat die cel tot verderf overging, dat God door David, de profeet, zei: “Ik zal Mijn Heilige geen verderving laten zien.”

Hoe nam Hij het Woord van God en leefde erdoor! Nu, elk van die beloften daarin, die betrekking op Hem hadden, vervulde God. En elke belofte die betrekking heeft op de gelovige, zal God vervullen. Amen. Rust gewoon in de zekerheid dat het de waarheid is.


Aanhaling genomen uit de prediking: