Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

2 augustus

Dag 215

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8:35-39
---o--O--o---

Nu, ik geef toe dat mensen teveel studeren en proberen te overdrijven en te moeilijk proberen te denken, en ze hebben soms geestelijke inzinkingen en zo ten gevolge van het studeren over de Here. U moet daarmee ophouden! U hoeft dat niet te doen. Het enige wat u moet doen is Hem liefhebben en gewoon Hem blijven liefhebben. Amen. Het is niet proberen om u ergens in te dringen of uzelf iets te maken wat u niet bent; blijf doorgaan en laat God u gebruiken zoals Hij wil. Wijd u toe, geef u over en blijf doorgaan, gelukkig, zingend, u verblijdend. Dat is de wijze.

Wanneer ik op het zendingsveld ben, schrijft mijn vrouw mij een brief. En ik heb haar lief en zij heeft mij lief. En zij zegt dan: “Lieve Bill. Vanavond heb ik net de kinderen naar bed gebracht en ik heb vandaag gewerkt...” Ik zie (lezend) wat zij schrijft; maar ik houd zoveel van haar dat ik tussen de regels door kan lezen, ziet u. Ik weet waarover ze praat. Zij hoeft het mij niet te vertellen -- Ik weet het, omdat ik tussen de regels kan lezen.

Zo is het met God. Wij proberen het niet te bestuderen uit het standpunt van een nieuwsblad, een theologisch standpunt, maar krijg Hem lief! Kniel neer en neem Hem werkelijk in uw hart -- de liefde van God uitgestort in uw hart door de Heilige Geest. Ga dan de Bijbel lezen. U ziet het precies tussen de regels door te voorschijn komen. U weet wat Hij zegt, ziet u. Hij zei het nooit rechtuit in een woord. Jezus dankte de Vader omdat Hij die dingen verborgen had voor de ogen van de wijzen en verstandigen.

Welnu, niemand anders zou de brieven van mijn vrouw op die manier kunnen lezen, omdat ik haar op die manier liefheb, ziet u. En op die manier schrijft ze naar mij. Dat is de manier waarop God naar u schrijft -- het staat tussen de regels. U leest het.


Aanhalingen genomen uit de predikingen: