Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

29 augustus

Dag 242

Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd, het brood nam; En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.

1 Corinthe 11:23-27
---o--O--o---

Deze dierbare broeder, een zeer geliefde broeder, zei toen hij kwam: “Broeder Branham ik heb nog nooit aan het avondmaal deel genomen. Ik begrijp niet wat het betekent. Mij is die andere kant ervan geleerd.” Ik antwoordde: “Maar bedenk, we zullen moeten toegeven dat Paulus het in de eerste Christengemeente heeft ingesteld.”

Zij gingen van huis tot huis brood brekende, met eenvoudigheid des harten, enzovoorts. Ik zei:”Hij stelde dit in de gemeente in, en in Galaten 1:8 zei hij:Al ware het dat een engel uit de hemel kwam en iets anders verkondigde, die zij vervloekt.”

Dit geldt ook voor degenen die gedoopt waren in de doop van Johannes, want dezen moesten over gedoopt worden in de naam van de Here Jezus Christus.

Ziet u, er zijn drie dingen die we als symbolen moeten doen: het avondmaal, de voetwassing en de waterdoop.

Het Leger des Heils beziet het uit het standpunt van de stervende rover. Toen hij stierf was hij niet gedoopt en Jezus zei, dat hij in de hemel zou zijn. Dat is absoluut waar, maar ziet u, hij herkende Jezus pas toen hij in zijn stervensuur was. Dat was de enige gelegenheid die hij had, Hij was een rover. Hij was stervende, maar zo gauw hij het licht zag, herkende hij het en zei: “Here gedenk mijner!” Dat was waar; maar voor u en ik, die weten dat we gedoopt moeten worden, en dan weigeren het te doen, zal dat tussen u en GOD staan. Dat is hetzelfde met het avondmaal.

Wanneer we het avondmaal nemen is het niet alleen maar dit, dat wij denken, we zullen naar voren gaan en wat brood nemen en dan zeggen: “Ik geloof dat ik een Christen ben.” Ziet wat de Bijbel zegt: Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, is schuldig aan het bloed en het lichaam des Heren.

Ziet u, u moet het leven leven voor God en voor de mensen, en dat toont dat u oprecht bent.

In het Oude Testament was het offer gezet als een wet of verordening, en zo zijn ook de waterdoop en de voetwassing en het avondmaal verordeningen. Gezegend is hij die al deze instellingen doet, houdende al Zijn wetten en geboden, zodat hij het recht mag hebben in de Boom des Levens in te gaan.


Aanhaling genomen uit de prediking: